ارائة چارچوب یادگیری از شکست کارآفرینان کارکشتة ایرانی با نگاهی فرایندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسنده

دانشجوی دکتری کارآفرینی، گرایش توسعه، دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

بر اساس دیدگاه نوظهور خلق فرصت فرایند کارآفرینی بر اساس روش آزمون و خطا شکل می‌گیرد. شکست‌ها و ناکامی‌ها، که بخش مهمی از وقایع متداول در عرصة کارآفرینی محسوب می­شوند، در نگاه اول دردناک و هزینه­آفرین هستند، اما به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران از روش‌های اساسی یادگیری کارآفرینان به‌شمار می‌روند؛ با وجود این، متأسفانه نگاهی نظام­مند، کل­نگر و شفاف در مورد چگونگی یادگیری از خطاها و شکست‌های کارآفرینانه کمتر مورد توجه محققان و اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است. در این پژوهش کیفی، که بر اساس روش تحقیق روایتی/تحلیل گفتمان با بهره‌گیری از ابزار مصاحبة رفتارمحور برای وا‌کاوی تجربیات کارآفرینان انجام شده است، از میان کارآفرینان کارکشتة دارای تجربة راه‌اندازی حداقل دو کسب‌وکار در بخش­های مختلف صنعت با روش نمونه­گیری هدفمند، روایات زندگی کاری ده کارآفرین کارکشته، که در کارراهة خود تجربة شکست­های گوناگونی را داشتند، بررسی و چارچوب مفهومی اولیه‌ای دربارة چگونگی یادگیری از شکست کارآفرینان کارکشتة ایرانی ارائه شده است. چارچوب ارائه‌شده در بر گیرندة ریشه‌های شکست کارآفرینان، پیامدهای شکست، اقدامات برگزیده برای مواجهه با شکست و در نهایت آموخته­های حاصل از شکست است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Framework of Entrepreneurial Learning from Failures for Iranian Habitual Entrepreneurs: A Process Approach

نویسنده [English]

  • Hadi Notash
Ph.D. Candidate, Entrepreneurship Development, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Facing failures at different stages of the entrepreneurial activities is a common and predictable matter in the process of experiential learning which is chiefly based on the trial and error method (opportunity creation view). The important matter is the need to learn from these failures and not to repeat them in future. This would pave the way for entrepreneurs’ advancement. Errors and failures which are common practices in the field of entrepreneurship are painful and costly, but at the same time, they are valuable sources of intangible assets, and many scholars believe that they are valuable sources for entrepreneurial learning. However, there is no systematic, holistic and transparent view about the entrepreneurial learning from the backgrounds and /or failures. In this study, we have used narrative and discourse analytical methods to survey the career paths of 10 successful entrepreneurs in order to develop a framework for "entrepreneurial learning from failures". This conceptual framework includes their causes of failures, the consequences of failures, their selected action to confront their failures, and finally the lessons they have learned from experiencing such failures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial failure
  • Entrepreneurial Learning
  • habitual entrepreneurs