دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 20، شهریور 1392، صفحه 7-202 
عوامل کلیدی اثرگذار بر موفقیت کسب¬وکارهای خانوادگی اولویت¬بندی با روش تحلیل شبکه¬ای

صفحه 55-74

10.22059/jed.2013.36259

عبدالله ایراندوست؛ محسن قوامی پور؛ روح¬اله ابراهیم نژاد؛ داوود حسین پور


راهکارهای ساختاری توسعه کارآفرینی در ایران

صفحه 95-114

10.22059/jed.2013.36261

اسدالله کردنائیج؛ محمدرضا زالی؛ ماجد بهامین


توسعه¬ی فرهنگ کارآفرینی در مطبوعات ایران

صفحه 135-154

10.22059/jed.2013.36262

حبیب بابایی؛ هاشم آقازاده؛ مهدی محسنیان راد