دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 20، تابستان 1392، صفحه 7-202 
3. عوامل کلیدی اثرگذار بر موفقیت کسب¬وکارهای خانوادگی اولویت¬بندی با روش تحلیل شبکه¬ای

صفحه 55-74

عبدالله ایراندوست؛ محسن قوامی پور؛ روح¬اله ابراهیم نژاد؛ داوود حسین پور


5. راهکارهای ساختاری توسعه کارآفرینی در ایران

صفحه 95-114

اسدالله کردنائیج؛ محمدرضا زالی؛ ماجد بهامین


6. تأثیر عوامل آموزشی و نهادی بر کارآفرینی زنان روستایی (مورد مطالعه: استان همدان)

صفحه 115-134

احمد یعقوبی فرانی؛ عطیه سلیمانی؛ رضا موحدی؛ فرزاد ا سکندری


7. توسعه¬ی فرهنگ کارآفرینی در مطبوعات ایران

صفحه 135-154

حبیب بابایی؛ هاشم آقازاده؛ مهدی محسنیان راد