توسعه¬ی فرهنگ کارآفرینی در مطبوعات ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

امروزه کارآفرینی یکی از موضوعات مهم کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه ایران می‌باشد. در نهادینه­سازی فرهنگ کارآفرینی، خانواده، نهادهای آموزشی و دولت نقش مهمی دارند اما اهمیت رسانه‌ها به‌ویژه مطبوعات با توجه به نفوذ  بر ارزش‌ها، رفتار و افکار افراد دوچندان است. از این‌رو هدف این تحقیق بررسی توسعه‌ی فرهنگ کارآفرینی در مطبوعات می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، پژوهشی آمیخته است. در این تحقیق با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند 220 شماره از نشریات بررسی شد. در بخش نظری و عملی تحقیق به ترتیب از روش مطالعه‌ی اسنادی و تحلیل محتوای عمقی و برای تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی واستنباطی و نرم‌افزار ام.آر.پی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد: مطبوعات توجه کافی به کارآفرینی ندارند؛ بیش‌ترین مطالب مربوط به خدمات کارآفرینی و اشتغال بوده و مباحث مهمی نظیر فرصت‌های کارآفرینی و نگرش کارآفرینانه جایگاهی در مطبوعات نداشته و فعالیت‌های انجام شده پراکنده می‌باشد و سازمان‌های فرهنگی هیچ نقشی در این زمینه ندارند و انعکاس فعالیت‌های کارآفرینی بیش‌تر در نشریات اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Entrepreneurial Culture in Iran's Press

نویسندگان [English]

  • Habib Babaei 1
  • Hashem Aghazade 2
  • Mehdi Mohsenianrad 3
1 M.A. University of Tehran
2 Associate Professor, Faculty of Managment, University of Tehran
3 Associate Professor, Faculty of Comminications and Culture, University of Emam Sadegh
چکیده [English]

Nowdays, a country is in dire need of entrepreneurial knowledge and skills more than ever. Families, educational systems and governments play a pivotal role in institutionalization of entrepreneurial culture. But the significance of the media, specifically the press, which greatly influence people's thoughts, attitudes and values, is undeniable. So the main objective of this research is to survey "the development of entrepreneurial culture in the press". In this study, 220 issues of the press with high circulation with a purposive sampling have been surveyed for the period of four years For the theoretical and practical parts of the study, documentary-based and in-depth content analysis methods have been used respectively. In data analysis, we have taken advantage of both descriptive and deductive statistical methods as well as MRP software. The findings show that the press do not pay any considerable attention to entrepreneurship. Most of the published issues are related to employment and entrepreneurial services while the components of a knowledge-based entrepreneurship and entrepreneurial opportunities and entrepreneurial attitudes have not yet found their statistical position in the press The activities made in this regard are sporadic and on an ad hoc basis and cultural organizations have not any role  in reflecting entrepreneurial activities in economic journals and periodicals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship culture
  • Development of Entrepreneurship
  • Press