طراحی مدل اندازه¬گیری شاخص¬های تجاری¬سازی فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران

2 استاد، دانشگاه تهران

چکیده

تجاری­سازی از کلیدی­ترین مراحل در فرایند توسعه‌ی نوآوری بوده و باعث می­شود تا پژوهش‌ها و اختراعات به تولیدات دارای بازار تبدیل شوند. از سوی دیگر، عوامل و شاخص‌های متعددی بر فرایند توسعه‌ی تجاری­سازی تاثیرگذار هستند که باید مطالعه و شناسایی شوند. با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، هدف این تحقیق شناسایی شاخص‌های تجاری­سازی فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران می‌باشد. روش تحقیق از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه‌ی آماری تحقیق شامل 275 نفر از محققان شاغل در 22 موسسه و مرکز تحقیقات ملی کشاورزی است که با توجه به جدول کرجسی- مورگان، تعداد 160 نفر از آنان با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی پرسش‌نامه با نظر اعضای هیات علمی دانشگاه تهران تایید شده و به‌منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام شد. یافته­های پژوهش نشان داد که اهمیت هر 6 عامل بررسی شده تایید شد (برازش مناسب مدل). این عوامل شامل سیاستی، تامین مالی، زیرساختی، قانونی، اطلاع­رسانی و آموزشی با تبیین 89/67 درصد از واریانس کل، به ترتیب اولویت­های اول تا ششم را در شناسایی و تعیین شاخص‌های تجاری­سازی فناوری نانو در بخش کشاورزی کسب کردند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Measurement Model of Components of Nanotechnology Commercialization in the Iranian Agricultural Sector

نویسندگان [English]

  • Leila Safa 1
  • Seyed Yousef Hejazi 2
  • Seyed Mahmood Hosseini 2
  • Ahmad Rezvanfar 2
چکیده [English]

Commercialization as one of the key steps in the process of innovation development transfers the findings of research and patents to market. More importantly, several factors and components influence the process of commercialization development which are necessary to be studied and identified. Considering the importance of the subject, this descriptive- survey study is aimed to investigate components of nanotechnology commercialization in the Iranian agricultural sector. The statistical population of the study contained all the researchers who were working in 22 National Agricultural Research Institutions/ Centers (N= 275). According to the Krejcie and Morgan table, a sample size of 160 was selected using a random sampling technique (n=160). A questionnaire designed by researcher was used to collect the data. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of faculty members at the University of Tehran. A pilot study was conducted to establish the reliability of the research instrument. The Cronbach’s alpha coefficients for the main scales of the questionnaire were at the appropriate level. The collected data were analyzed using the SPSSWin16 and LISREL8.5 software. The results showed that the importance of all six factors mentioned in the research conceptual model was verified based on the field data (good fitness of the model) and the factors including: political, financial, infrastructural, legislative, informative and educational, explaining 67.89 percent of total variances, have gained the priority from first to five in identifying and determining the components of nanotechnology commercialization in the Iranian agricultural sector.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content analysis
  • Vocational Training Books
  • Creativity and Innovation
  • Tolerance for Ambiguity
  • Entrepreneurship