شناسایی ابعاد رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی پوشاک با مالکیت کارآفرینان زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند، شناخت ابعاد رشد کسب‌وکار، در تدوین سیاست‌های حمایت از توسعه‌ی کارآفرینی تاثیرگذار است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تولیدی پوشاک با مالکیت کارآفرینان زن بوده و از  نوآوری‌های این پژوهش استخراج مدلی در زمینه‌ی ابعاد رشد کسب‌وکارهای زنان می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ رویکرد تحقیق کمّی است و شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش زنان مدیر کارآفرین تولیدی‌های پوشاک را شامل می‌شود که بر اساس  فرمول کوکران، 79 نفر به شیوه‌ی تصادفی ساده به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شده‌اند. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و آزمون فریدمن انجام شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل به ترتیب راهبردهای مدیریتی؛ عوامل فردی؛ محیطی و سازمانی بر متغیر وابسته‌ی رشد کسب‌وکارهای تولیدی پوشاک با مدیریت زنان و کارآفرینان زن، تاثیر مثبت و معناداری دارند. در انتها، در راستای بهبود نگرش به کارآفرینی زنان پیشنهادهایی ارایه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth Factors in Small and Medium Industrial Enterprises Producing Clothing owned by Women Entrepreneurs

نویسندگان [English]

  • Kambiz Talebi 1
  • Tayebeh Abdoli Mohammadabadi 2
چکیده [English]

Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) are vital components of global economy. Identifying the factors affecting the business growth can influence the policies that support entrepreneurship development. The main objective of this study is to identify the factors affecting the growth of small and medium-sized garment-producing businesses owned by women entrepreneurs. One of the innovations of this study is to extract a model about the factors affecting the growth of women’s businesses. The study is quantitatively done in terms of research approach. The data were collected by using a descriptive-survey method. The population of the study consisted of women entrepreneurs who manage garment-producing businesses. About 79 people were selected as the sample by using a simple random method based on Cochran formula. The main data-collection tool was the questionnaire, and the data analysis was conducted by using Chi-square test and Friedman test. The findings of the research indicate that the independent variables of managerial strategies and individual, environmental and organizational factors respectively, have a positive and meaningful impact on the dependent variables of the growth of garment-producing businesses owned and managed by women entrepreneurs. Finally, some recommendations are made which aim at improving the attitude towards women’s entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth factors
  • Small and Medium Business
  • Women Entrepreneurs
  • Garment Industry