بررسی سیاست¬های تنظیمی توسعه کارآفرینی اجتماعی با رویکرد تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

2 داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

کارآفرینی اجتماعی، ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه‌ به­منظور رفع مشکلات اجتماعی و بسیج ایده‌ها، ظرفیت‌ها، منابع و مقررات اجتماعی مورد نیاز برای تغییرات اجتماعی است. با توجه به چالش­هایی که کارآفرینان اجتماعی با آن روبه­رو هستند، نیازمند تدوین
سیاست‌های حمایتی مناسب می‌باشد. بررسی این نوع سیاست‌ها درکشورهای پیشرو در توسعه‌ی کارآفرینی اجتماعی، به تدوین سیاست­های حمایتی تنظیمی توسعه­ی کارآفرینی اجتماعی در ایران کمک می­کند. این تحقیق با هدف شناسایی سیاست­های تنظیمی توسعه­ی کارآفرینی اجتماعی بر اساس روش تحقیق کیفی و با رویکرد مقایسه­ی تطبیقی، در 6 کشور ژاپن، آمریکا، سوئد، بریتانیا، استرالیا و تایوان انجام شده و چارچوبی کلی از ابعاد و شاخص‌های سیاست‌های تنظیمی توسعه‌ی کارآفرینی اجتماعی در کشورهای منتخب ارائه شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد سیاست‌های تنظیمی در کشورهای مورد مطالعه در چهار زمینه‌ی حمایت‌های مالی، برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای، اصلاح قوانین و ساختارهای اداری و حمایت‌های مشاوره‌ای تدوین و اجرا شده‌اند. سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی کشور، با استفاده از نتایج این مطالعه می‌توانند ضعف‌های کنونی حوزه‌ی سیاست‌گذاری کارآفرینی اجتماعی را شناسایی کرده و سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی اجتماعی در کشور را تدوین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Regulatory Policies for Development of Social Entrepreneurship with a Comparative Approach

نویسندگان [English]

  • Zahra Arasti 1
  • Hadi Zarei 2
  • Fatemeh Didehvar 1
1 Assistant Professor- Faculty of Entrepreneurship-University of Tehran
چکیده [English]

Social entrepreneurship will create innovative solutions to solve critical social problems and mobilize the ideas, capacities, resources and social regulations needed for social changes. Development of social entrepreneurship will undoubtedly play an important role in economic development, but because of social challenges that entrepreneurs have to cope with, it needs regulatory policies. Review of these policies in developed countries could help to formulate regulatory policies towards social entrepreneurship development in Iran. The aim of this study is to identify the regulatory policies of social entrepreneurship development with a comparative approach. For this purpose, the six countries of Japan, America, Sweden, Great Britain, Australia and Taiwan have been selected. An overall framework of dimensions and indicators of regulatory policies of social entrepreneurship development in selected countries was presented. The findings of this study indicate that regulatory policies of social entrepreneurship development in these countries have been implemented in four groups: financial support, national and regional planning, rules modification and consulting support. the Iranian social entrepreneurship policy makers could benefit from these results to identify the barriers in  the way of social entrepreneurship policy-making and formulate  the appropriate policies of social entrepreneurship development in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Entrepreneurship
  • Regulatory Policy
  • Advocacy Policy
  • comparative analysis