تبیین و ارزیابی میزان آمادگی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی برای ورود به بازارهای بین‌المللی (مورد مطالعه: شرکت‌های محصولات غذایی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 حمیدی‌زاده

2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تبیین عوامل اثرگذار بر کسب آمادگی شرکت‌ها برای ورود به بازارهای بین‌المللی بسیار اهمیت دارد. بر اساس مدل مفهومی این  تحقیق، عوامل تأثیرگذار محیطی به دو دسته‌ی بیرونی (خرد و کلان) و درونی (مدیریتی و شرکتی) تقسیم می‌شوند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و به لحاظ روش جمع‌آوری و ماهیت داده‌ها، توصیفی همبستگی است. در این پژوهش، مدیران و کارشناسان و سرپرستان خبره‌ی 33 شرکت‌ محصولات غذایی حوزه‌ی شهر تهران که عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهر تهران بودند و فعالیت بین‌المللی داشتند، مشارکت کردند. حجم نمونه به­کار رفته در این تحقیق 135 نفر می­باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه بود که روایی آن با کسب نظرات اساتید دانشگاه تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برای عوامل محیطی برابر 0.879 و برای سنجش آمادگی برابر 0.816 برآورد شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تمامی متغیرهای مستقل (عوامل محیطی، بیرونی، خُرد محیطی، کلان محیطی، درونی، شرکتی و مدیریتی) رابطه‌ی مثبت و معناداری با متغیر وابسته (آمادگی برای ورود به بازارهای بین‌المللی) دارند. نتایج این پژوهش منجر به ایجاد مبنایی جدید برای دسته‌بندی عوامل تأثیرگذار بر کسب آمادگی شرکت‌ها شد که می‌تواند راهنمای مدیران و کارشناسان  شرکت‌ها باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Degree of Readiness of Small and Medium-Sized Enterprises for Entry into International Markets (Case: Food Companies)

نویسندگان [English]

  • Maryam Zargaranyazd 1
  • Mohammadreza Hamidizadeh 2
1 Zargaranyazd
2 Full Professor, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In the present-day world, the concept of internationalization plays a significant role in organizational achievements. Therefore, it is crucial to identify the factors affecting the readiness of small and medium-sized enterprises to enter international markets. Based on the conceptual model, environmental factors have been divided into external (macro and micro environment) and internal factors (managerial and organizational). This research is descriptive-correlational survey in terms of data collection and analysis. The statistical samples in this study include managers, professional and expert supervisors from 33 small and medium-sized food enterprises in the City of Tehran. Participants were members of Tehran Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture engaged in international activities. The data were collected by using questionnaires which were validated by a panel of experts and the reliability was obtained through a pilot study with Cronbach's Alpha Coefficient of 0.879 and 0.816 for environmental factors and international markets' readiness respectively. The findings indicat that there are positive and significant relationships between independent variables (environmental, external, micro environmental, macro environmental, internal, organizational and managerial factors) and dependent variables (international markets’ readiness). In general, the results of this study present a new classification of factors affecting the readiness of enterprises for entry into international markets which could be used as a guideline for firms’ managers and decision- makers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental factors
  • International Readiness
  • Iranian SMEs