تأثیر عوامل آموزشی و نهادی بر کارآفرینی زنان روستایی (مورد مطالعه: استان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده

امروزه نقش نیروی انسانی در توسعه‌یافتگی کشورها برکسی پوشیده نیست. در این راستا، زنان نیز در تغییر وضعیت روستا نقش مهمی برعهده داشته و به‌عنوان منبعی ناشناخته تلقی می‌شوند که بهره­برداری از آن می­تواند اقتصاد روستا را شکوفا کند. لازمه‌ی به‌کارگیری توانایی­ها و استعدادهای زنان، شناخت دقیق و علمی فعالیت­های آن­ها وگسترش امکانات و شرایط مورد نیازشان است. براین اساس، این پژوهش در صدد بررسی تأثیر عوامل آموزشی و نهادی- سازمانی بر کارآفرینی زنان روستایی استان همدان می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده‌ها و شیوه‌ی جمع‌آوری از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی می‌باشد که از طریق پرسش‌نامه انجام شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق را کلیه‌ی زنان روستایی کارآفرین در استان همدان تشکیل می‌دهند که 117 نفر به عنوان نمونه، بررسی شدند. میزان ضریب آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شده و یافته­های تحقیق نشان می‌دهد که رابطه‌ی مثبت و معنی­داری بین میزان بهره‌مندی از فرصت‌های آموزشی و میزان دسترسی زنان روستایی به عوامل نهادی- سازمانی با سطح کارآفرینی آن‌ها وجود دارد. نتایج به‌دست آمده از رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد که 2 متغیر مستقل بررسی شده، 5/35 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Educational and Institutional Factors on Rural Women Entrepreneurship (Case Study: Hamedan Province)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Yaghoubi Farani 1
  • Atieh Soleymani 2
  • Reza Movahedi 3
  • Farzad Eskandari 4
2 Soleymani
4 . Assistant Professor, University of Bu-Ali Sina, Hamedan
چکیده [English]

Today, the crucial role of human resources in the developmentof countries is evident. In this regard, women play an important role in changing rural situation and are considered as an unknown source to help flourish rural economy. Utilizing the abilities and potentials of women needs an accurate and scientific recognition of their activities and recognition of the facilities and conditions. Accordingly, the present study seeks to investigate the effect of educational, institutional and organizational factors on rural women entrepreneurship in Hamedan Province. This research has been carried out on the basis of descriptive and correlational method and the data have been collected through questionnaires. The statistical population of study consisted of 117 rural women entrepreneurs in Hamedan Province. The Cronbach's Alpha Coefficient is 0.83. The research findings indicate that there is a significant positive relationship between the rural women's benefit of educational opportunities, the rural women's access to institutional-organizational factors and the level of their entrepreneurship. The results of multiple regression indicate that the two independent variables explain 35.5 percent of the variations of dependent variables.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Women Entrepreneurs
  • rural women
  • Education
  • Institutional - Organizational Factors