راهکارهای ساختاری توسعه کارآفرینی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 . دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این تحقیق توصیفی- ­پیمایشی، شناسایی و اولویت­بندی راهکارهای ساختاری توسعه‌ی کارآفرینی در ایران است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل رؤسا و کارشناسان مراکز کارآفرینی دانشگاه­ها، سازمان‌های دولتی و جشنواره‌ی امیرکبیر، انجمن زنان کارآفرین و اعضای هیئت علمی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده‌ی کارآفرینی دانشگاه تهران می‌باشد. با نظرسنجی از 187 نفر از آنها و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، 8 عامل اصلی شناسایی شد که درمجموع 38 راهکار ساختاری دارد. پایایی پرسش‌نامه (آلفای کرونباخ) و روایی (مجموع مجذورات بارهای عاملی چرخش یافته) آن به ترتیب برابر 7/95 درصد و 72 درصد می­باشد. نتایج نشان می­دهد؛ «تدوین سند ملی توسعه‌ی کارآفرینی» مهم‌ترین عامل در توسعه‌ی کارآفرینی و «ایجاد مراکز کارآفرینی و خدمات مشاوره‌ای»، «اصلاح قوانین و مقررات اداری- بانکی»، «ایجاد دانشکده­ها و آموزشگاه­های کارآفرینی»، «حمایت‌های مالی و مالیاتی سازمان یافته»، «ایجاد و تقویت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد»، «کاهش الزامات و مراحل اداری- بانکی و ثبت شرکت‌ها» و «ایجاد شبکه‌های حامی کارآفرینی» به‌ترتیب در اولویت­های دوم تا هشتم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Solutions of Entrepreneurship Development in Iran

نویسندگان [English]

  • Asadollah Kordnaeij 1
  • Mohammad Reza Zali 2
  • Majed Bahamin 3
چکیده [English]

The goal of this descriptive-survey research is identifying and ranking structural solutions of entrepreneurship development in Iran. The primary data were collected from a sample of 187 entrepreneurial experts in universities and companies. According to an exploratory factor analysis, 8 major factors are identified. The reliability of the questionnaire (Cronbach's Alpha) and its validity (Rotation Sums of Squared Loading) are 95.7% and 72% respectively. The results show that "drafting of national documents of entrepreneurship development" is the most important factor and establishing "centers of entrepreneurship and consulting services in the municipality", "reforming administrative-banking laws and regulations", "establishing colleges and schools of entrepreneurship", organized "financial and taxation supports", "establishing and reinforcing science and technology parks and incubators", "reducing  administrative-banking procedures and companies registration " and "establishing entrepreneurship support networks" are among the entrepreneurship development factors which stand in the  priorities from second to eight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Document of Entrepreneurship Development
  • Centers of Entrepreneurship and Consulting Services
  • Reforming Laws and Administrative-Banks Regulations
  • Colleges and Schools of Entrepreneurship
  • Financial and Taxation Supports