شناسایی عوامل مؤثر بر سیستم نوآوری تکنولوژیک در حوزه انرژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکدة اقتصاد، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

دستیابی به نوآوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پویا و توسعة فناوری در سایة شکل‌گیری سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نوآوری تکنولوژیک میسر می‌شود؛ از این رو این پژوهش با توجه به کمبود پژوهش‌های پیشین در این حوزه در پی پاسخ به این پرسش است که عوامل مؤثر بر سیستم نوآوری تکنولوژیک در صنعت انرژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر ایران چه مواردی هستند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی است. جامعة آماری آن خبرگانی هستند که در حوزة مفاهیم نوآوری تکنولوژیک و نیز انرژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر تجربه و تخصص دارند. حجم نمونه شامل ده نفر است که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌‌ها مصاحبة نیمه­ساختاریافته است که روایی آن با نظر خبرگان و انجام اصلاحات لازم تأیید شده است. روش تحلیل داده‌‌ها شامل کدگذاری در سه گام کدگذاری اولیه، کدگذاری باز و کدگذاری محوری است. یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پژوهش نشان‌دهندة وجود 8 گروه عوامل نهادی و سازمانی، دولتی و قانونی،کسب‌وکار، اقتصادی، فرهنگی، ساختار بازار، فناوری و دانشی در 36 بعد فرعی است که بر شکل‌گیری سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نوآوری تکنولوژیک در صنعت انرژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر ایران تأثیرگذارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Influencing Technological Innovation System in the Field of Renewable Energy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Meigoon Pouri 1
  • Mahmood Motevaseli 2
  • Elahe Meigoon Pouri 3
1 Assistant Professor, Entrepreneurship Faculty, University of Tehran, Iran
2 Professor, Economics Faculty, University of Tehran, Iran
3 Master of Entrepreneurship Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays clean energy and technological innovation in this field have become
very important. Dynamic innovation and technology development are done by the formation of technological innovation systems and factors influencing the
functions of system play a key role in the emergence of such systems.
Considering the lack of previous researches in this area, this research seeks to
answer the question that: “which factors are affecting technological innovation
systems in renewable energy industry?” The aim of this research is applied and
its method is qualitative. The population includes experts in the field of technological innovation and innovation systems concepts and renewable
energy technologies that have the experience and expertise. The sample
consisted of 10 people who were selected by purposeful sampling. The data
gathering tool was interview and its validity was confirmed by the opinions of experts and the necessary modifications. Data analysis methods consisted of encoding in three steps including the initial coding, open coding and axial coding. Research findings represent the existence of 8 groups of elements
involving institutional, governmental and law, business, economic, cultural,
market structure, technology and knowledge in the 36 subsidiary dimensions
which are effective in the formation of technological innovation systems in
renewable energies industry in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • renewable energy
  • technological innovation system