تعاونی‌های کسب‌وکار خانگی در استان همدان (چالش‌ها و راهکارها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی چالش‌ها و مشکلات تعاونی‌های کسب‌وکار خانگی انجام شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل کلیه‌ی اعضای تعاونی‌های کسب‌وکار خانگی استان همدان در سال 1390 می‌باشد که به‌صورت تمام شماری بررسی شده‌اند (80= N). ابزار تحقیق این پژوهش توصیفی- پیمایشی پرسش‌نامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اساتید و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب کرونباخ آلفا (77/0α=) برآورد شده است. در این پژوهش در کنار توصیف داده‌ها از تحلیل عاملی نیز استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق از مجموع 31 مشکل اساسی تعاونی‌ها، پایین بودن سطح درآمد و شرکت نکردن اعضا در کلاس‌های آموزشی در اولویت‌های نخست قرار گرفته‌اند. هم‌چنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد، مشکلات تعاونی‌های کسب‌وکار خانگی را می‌توان در پنج عامل کلیدی 1- ضعف حمایت‌های دولتی؛ 2- مشکلات و چالش‌های مدیریتی؛ 3- ضعف برنامه‌ریزی؛ 4- مشکلات اقتصادی و تولیدی و 5- ضعف خلاقیت و کارآفرینی دسته‌بندی کرد. در پایان اراه آموزش‌های کاربردی بر اساس نیاز آموزشی اعضا، ارائه تسهیلات ارزان قیمت و ارتقای سطح درآمد تعاونی‌ها مهم‌ترین راه‌حل برون رفت تعاونی‌ها از شرایط کنونی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Home Business Cooperatives (HBCs) in Hamedan Province: Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

  • Heshmatollah Saadi 1
  • Fariba Heidari 2
چکیده [English]

The main purpose of this study is to survey challenges and problems of Home Business Cooperatives (HBCs). The study population of this research consists of all the HBC members in Hamedan Province in 2011-2012 (N=80), which have been thoroughly surveyed. The instrument for collecting data was a questionnaire which its validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was established by calculating the Cronbach Alpha coefficient as estimated to be 0.77. In this research, in addition to descriptive methods of data, the factor analysis method was utilized by using KMO (0/815) and Bartlett tests (sig = 000 ). Based on the research results, the low Income levels and non-attendance  of members in classroom are the first priorities. Accondengly, the results indicated that the problems of HBCs can be classified in five key factors: lack of government support, management problems, poor planning, economic problems and lack of creativity and entrepreneurship. Organizing the practical training programs based on the educational needs assessment of members, providing affordable facilities and raising the  income levels of cooperatives are the main recommendations of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small Business
  • Home Business
  • Home Business Cooperatives (HBCs)
  • Hamedan province