شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبردهای تجاری¬سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه‌ی فناوری نانو در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

در ایران حدود یک دهه می‌باشد که فناوری نانو با نرخ رشد سریعی در حال تبدیل شدن به یک مزیت رقابتی برای کشور است. در این میان لازمه‌ی دست­یابی به مزیت­های رقابتی در حوزه­ی فناوری نانو تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی می‌باشد. در این پژوهش نگارنده بر اساس مدل اومام به دنبال پاسخ به این سؤالِ اساسی است که چه عواملی بر انتخاب راهبردهای تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهیِ فناوری نانو در ایران تاثیر دارد؟ این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی می‌باشد. جامعه‌ی آماری آن را خبرگانی تشکیل می‌دهند که در حوزه‌ی راهبردهای تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی و فناوری نانو  تخصص دارند. حجم نمونه شامل 10 نفر است که با روش گلوله‌ی برفی انتخاب شده­اند. روش تحلیل داده­ها، کدگذاری در سه گامِ کدگذاری اولیه، کدگذاری باز و کدگذاری محوری است. یافته­های پژوهش نشان دهنده­ی وجود 5 گروه عواملِ سازمانی، محیطی، فردی، نهادی و فناورانه در 32 بُعد می‌باشد که بر انتخاب راهبردهای تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه‌ی فناوری نانو در ایران اثرگذارند. توجه به این عوامل در به کارگیری راهبردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو به کارآفرینان و پژوهش­گران توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Influencing the Choice of Commercialization Strategies of Academic Research in the Field of Nanotechnology in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Reza MeygoonPoori 1
  • Esmaeel Kalantari 2
چکیده [English]

Though the worldwide age of nanotechnology dates back to almost half a century, it has become an influential technology in industry. Nanotechnology has become a competitive advantage with a rapid growth rate for Iran nearly for a decade. Above all, the pursuit of competitive advantage in the field of nanotechnology involves the commercialization of academic research. Based on the theoretical foundations, research background, literature reviews and the Umum Model (Umum, 2008), the author is seeking to answer the main question: what factors affect the choice of commercialization strategies of academic research of nanotechnology in Iran? This research pursues the object of application with a qualitative method. The statistical population of this research includes the experts with experiences in the field of nanotechnology and commercialization strategies of academic research. The sample consisted of 10 participants who were selected using the Snowball Method. Data collection was conducted through interviews and the validity was confirmed by experts’ opinions and necessary corrections. The data analysis method consisted of coding in three steps of initial coding, open coding and axial coding. The findings revealed the five categories of organizational, environmental, individual, institutional and technological factors in 32 dimensions which affected the choice of commercialization strategies of academic research in the field of nanotechnology.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization Strategies of Academic Research
  • Umum Model
  • Snowball Model
  • Nanotechnology