شناسایی تاثیر گرایش کارآفرینانه و عوامل سازمانی بر عملکرد کسب‌وکار (مورد مطالعه: شرکت‌های فنی تابعه‌ی شرکت ملی نفت ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دکتری مدیریت منابع انسانی

چکیده

از ابتدای دهه‌ی 80 میلادی،  کارآفرینی سازمانی، به‌عنوان یک عامل اثرگذار بر خروجی سازمان‌های کوچک، متوسط و بزرگ در نظر گرفته می­شود که می‌تواند رشد و نوآوری یک سازمان را  بهبود بخشد. امروزه بسیاری از سازمان‌های بزرگ، کارآفرینی را به‌عنوان روشی برای کسب مزیت رقابتی در بلندمدت، استفاده می‌کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، شناسایی تاثیر گرایش کارآفرینانه و عوامل سازمانی بر عملکرد مالی و غیرمالی در قالب یک  پژوهش توصیفی- همبستگی در  شرکت‌های فنی نفتی دولتی مورد توجه قرار گرفت و چارچوب مفهومی با سه بُعد گرایش کارآفرینانه، عوامل سازمانی و عملکرد سازمان طراحی شده بود. پرسش‌نامه‌ی پژوهش به‌صورت تصادفی بین 280 نفر از مدیران ارشد، میانی و کارشناسان در شرکت‌های فنی تابعه‌ی شرکت ملی نفت ایران  توزیع و در نهایت 214 پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از میانگین، همبستگی و تحلیل مسیر و آنتروپی شانون استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که فرضیات پژوهش پذیرفته شده‌اند. در پایان پیشنهادهایی نیز به‌منظور بهبود کارآفرینی سازمانی و پژوهش‌های آینده ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Effect of the Entrepreneurial Orientation and the Organizational Factors on the Performance (Case study: Technical Subsidiary Firms of the National Iranian Oil Company (NIOC))

نویسندگان [English]

  • Ali Davari 1
  • Saeed Shahbaz Moradi 2
1 Assistant Professor, University of Tehran
2 Ph.D. of Human Resource Management
چکیده [English]

In the beginning of the 1980s, the organizational entrepreneurship was considered a factor which could affect the output of the small, medium and big organizations and improve the growth and innovation of an organization.  Nowadays, large numbers of organizations exploit the entrepreneurship as a procedure to achieve long-term competitive advantages. Thus, it is of great importance to identify the effect of the entrepreneurial orientation and the organizational factors on the performance in a correlational research method in the Technical Subsidiary Firms of the National Iranian Oil Company and design a conceptual model with the three elements of entrepreneurial orientation, organizational factor and organization performance. The research questionnaire was randomly distributed among 280 middle and senior managers and the experts in the technical subsidiary firms of the National Iranian Oil Company of which  214 questionnaires were collected. The correlation average, path analysis and Shannon entropy method were used for data analysis. The results proved the acceptability of the research hypotheses. In conclusion, some suggestions for improving the organizational entrepreneurship and more extensive research have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational entrepreneurship
  • Entrepreneurial Orientation
  • organizational factors
  • Performance and National Iranian Oil Company (NIOC)