ارایه‌ی چارچوبی برای مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌وکار با رویکرد کارآفرینی سازمانی در شرکت مادر تخصصی بازرگانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله سعی شده است برای مهندسی مجدد چارچوبی بر مبنای مفاهیم کارآفرینی سازمانی ارایه شود. برای رسیدن به این هدف با توجه به ابعاد کارآفرینانه‌ی مهندسی مجدد، چارچوب پیشنهادی در قالب یک فرایند کارآفرینانه، توسعه و برمبنای آن  فرایندهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی بازطراحی شد. روش تحقیق از نوع آمیخته بوده و در مراحل مختلف  پژوهش برای پاسخ‌گویی به سؤالات فرعی از روش‌های کیفی یا کمّی استفاده می‌شود. در مرحله‌ی اول با استفاده از نظریه‌ی بنیادی عوامل اثرگذار بر روی­آوری شرکت به مهندسی مجدد در قالب 6 دسته عوامل ساختاری، مشتریان، مالی، فناورانه، نیروی انسانی و قوانین دسته‌بندی شد. در مرحله‌ی دوم در قالب یک تحقیق کمّی آمادگی شرکت برای مهندسی مجدد سنجش شده و نتایج نشان‌دهنده‌ی سطح آمادگی مناسب شرکت در ابعاد دانش درباره‌ی فرایندها، رهبری عدالت‌طلب، تعهد مدیریت و نظام­های سازمانی است. شرکت به‌لحاظ ابعاد استفاده از IT و محیط­کاری مشارکتی در سطح آمادگی متوسط و از نظر بُعد  مقاومت در برابر تغییر در وضعیت نامناسب به‌سر می‌برد. در مراحل سوم و چهارم محققان با همکاری گروه مهندسی مجدد فرصت­های بهبود و نوآوری در فرایندها را شناسایی و برای بهره‌برداری از آنها راه‌حل­هایی را پیشنهاد کردند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Corporate Entrepreneurial Approach to Business Process Reengineering (Case Study: The Governmental Trading Company)

نویسندگان [English]

  • Behrouz zarei 1
  • Sadi Balideh 2
  • Parviz Kafcheh 3
1 Associate Professor, Faculty of entrepreneurship, University of Tehran
2 M.A., University of Tehran
3 Assistant Professor, Management Department, University of Kurdistan
چکیده [English]

In this paper an embedded framework is proposed to employ corporate entrepreneurship concepts into a business process reengineering (BPR) technique. The former has a strong theoretical background and the latter has application potentials. Our case study is a Government Trading Company (G.T.C). We applied a mix research method to answer the research questions, where, by using the grounded theory, the factors affecting the company's willingness to apply BPR are categorized into six groups including structural, customers, financial, technological, human resource, and regulations. Then, the readiness of G.T.C to apply reengineering activities is evaluated based on a quantitative method. The result indicates an appropriate level of readiness in the knowledge about processes, leadership, management commitment and systems; an average level of readiness in IT application and collaborative working environment; and a poor level of resistance to change. Based on this model, some opportunities for improvement and, innovation are recognized, and suggestions are made to exploit these opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Process Reengineering Framework
  • Corporate entrepreneurship
  • Governmental Trading Company of Iran