تبیین رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با میانجی تبادلات اجتماعی از منظر عدالت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مالک اشتر

2 دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

3 کارشناسی ارشد MBA دانشگاه مالک اشتر

چکیده

در عصر حاضر شرایط محیط به گونه­ای است که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را به‌سمت بهبود عملکرد و خوداتکایی مالی سوق می­دهد. هدف از این مقاله بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی با متغیر میانجی عدالت سازمانی پژوهشکده و مراکز پژوهشی دولتی مستقر در شهر تهران می­باشد. این تحقیق از نظر ماهیت و روش توصیفی- همبستگی  و از نظر هدف،کاربردی است.  جامعه‌ی آماری تحقیق شامل 500 نفر از محققان شاغل بوده که با محاسبه‌ی فرمول کوکران حجم نمونه­ای برابر 208 نفر برای پاسخ‌گویی به پرسش‌نامه‌ی تحقیق به‌دست آمد. به‌منظور روایی پرسش‌نامه از روایی محتوایی و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد. آزمون فرضیات تحقیق و مدل تحلیل مسیر آن براساس روش مدل­یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار لیزرل انجام شد. نتایج نشان می­دهد که رابطه‌ی بین عدالت و عملکرد سازمانی 92/0 است که نشان می‌دهد ارتباط مستقیم و به‌شدت قوی بین عدالت و عملکرد سازمانی وجود دارد؛ همچنین رابطه‌ی مستقیم و قوی بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با مقدار (88/0) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Organizational Performance with the Social Exchange Approach: The Role of Organizational Justice

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahim Sanjaghi 1
  • Borzoo Farrahi Boozanjani 2
  • Iman Zohoorian Nadali 3
  • Hamid Doroodi 3
1 Associate Professor, University of Malek-Ashtar
2 Associate Professor, University of Imam Hussein
3 M.A., University of Malek Ashtar
چکیده [English]

In recent years academic and research centers have been driven by a number of significant factors to improve their performance and financial self-reliance. The goal of this paper is to study the impact of entrepreneurial orientation on organizational performance of 25 institutes and research centers located in Tehran. Moreover, the paper intends to show that the extent of organizational justice as a facilitating factor can enhance the impact of entrepreneurial orientation. The research group includes 500 researchers out of which 208 persons were selected as sample population. The hypothesis testing and path analysis of research are carried out through the structural equation modeling method using the professional program, LISREL 8.8. The results indicate that with presumption of only a simple linear relationship between entrepreneurial orientation, and organizational performance, the organizational justice can play a moderating role in target population. However, given the simultaneous existence of both direct relationship between entrepreneurial orientation and organizational performance and indirect relationship through the organizational justice, the moderating role of organizational justice becomes insignificant, leaving only the direct impact of entrepreneurial orientation on organizational performance to be significant (88%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Orientation
  • organizational performance
  • Organizational Justice
  • Social exchange theory