تاثیر بازاریابی‌داخلی بر نوآوری سازمانی: نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت امرسان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی با متغیر میانجی خودکارآمدی کارکنان می‌باشد. این تحقیق از نظر ماهیت و روش، کمّی- توصیفی و از نظر هدف از نوع کاربردی است. 150 نفر از کارکنان شرکت امرسان جامعه‌ی آماری پژوهش را شکل می‌دهند که اعضای نمونه به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌ی استاندارد استفاده شده و به‌منظور بررسی روایی پرسش‌نامه از روش روایی تشخیصی از شاخصAVE استفاده شد. همچنین پایایی پرسش‌نامه به‌وسیله‌ی روش پایایی­ترکیبی CR به همراه آلفای کرونباخ بررسی شد. آزمون فرضیات پژوهش از الگوی معادلات ساختاری با نرم­افزار SMART-PLS  انجام شد. نتایج به‌دست آمده از پژوهش نشان می­دهد که بازاریابی­داخلی بر نوآوری­سازمانی با شدت (501/0) ، بازاریابی داخلی بر خودکارآمدی­کارکنان با شدت (795/0) و همچنین خودکارآمدی­کارکنان بر نوآوری سازمانی با شدت (688/0) تاثیر دارد و در نهایت خودکارآمدی کارکنان به‌عنوان میانجی در تاثیر بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی با شدت (546/0) تاثیرگذار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1. The Effect of Internal Marketing on the Organizational Innovation with the Mediating Role of Staff Self-Efficacy 2. (Emersan Company as a Case Study

نویسندگان [English]

  • Ali Nasre Esfahani 1
  • Zeynab Amiri 2
  • Mojtaba Farrokhi 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 M.A. Student, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effects of domestic marketing on the organizational innovation through mediation of the staff self-efficacy. The statistical population of this study includes 150 members of Emersam Company where the sample members were selected randomly. In order to collect the research data, three questionnaires have been used. These include the questionnaire of internal marketing that was developed and standardized by Nasr Esfahani and et al. (2012), the questionnaire of efficacy that was developed and standardized by Chen (2001), and the self-administrated questionnaire of organizational innovation. In order to examine and confirm the validity of such questionnaires, a descriptive validity Method was used through AVE index. Also Composite Reliability (CR) and Cronbach’s Alpha Coefficient were used for examining and confirming the reliability of the questionnaires. The Structural Equation Modeling was used to analyze the data in the SMART-PLS. The results reveal that internal marketing influences organizational innovation significantly (with path coefficient 0/501). Also the results show that the internal marketing affects the staff self-efficacy (with path coefficient 0/795). These results also reveal that staff self-efficacy influences organizational innovation significantly (with path coefficient 0/688). On the other hand, the results indicate that the staff self-efficacy can be considered as a mediating factor in the relationship between internal marketing and organizational innovation (with path factor 0/546).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal‌ Marketing
  • Staff/ Employees
  • ‌ Self-Efficacy
  • Organizational Innovation
  • Emersan Company