تأثیر سرمایه‌های ساختاری سازمان بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

از تشخیص فرصت­های کارآفرینانه به‌عنوان قلب کارآفرینی یاد می­شود. به‌منظور تشخیص این فرصت­ها لازم است توجه خاصی به سرمایه­های ساختاری سازمان بشود. از این‌رو هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه­های ساختاری سازمان بر تشخیص فرصت­های کارآفرینانه در شرکت­های دانش بنیان پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش جمع‌آوری و ماهیت داده‌ها، توصیفی همبستگی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل 75 نفر از مدیران اجرایی شاغل در این شرکت­ها بود که با توجه به کم بودن تعداد آنها، براساس روش سرشماری، پرسش‌نامه نزد تمامی آنها توزیع شده و از این تعداد تنها 66 پرسش‌نامه به‌طور کامل تکمیل و برگردانده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندارد بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و نرم­افزار  Smart PLS2 انجام شد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده‌ی تاثیر مثبت و معنادار سرمایه‌ی ساختاری سازمان بر تشخیص فرصت­های کارآفرینانه در شرکت­های دانش­بنیان است. هم‌چنین تاثیر شاخص­های سازه‌ی سرمایه‌ی ساختاری بر تشخیص فرصت­های کارآفرینانه نیز بررسی شد که تأثیر سه شاخص اول یعنی فرهنگ سازمانی، فرایندهای سازمانی و نظام­های اطلاعاتی معنادار بود اما سازه‌ی مالکیت فکری تأثیر معناداری بر روی تشخیص فرصت­های کارآفرینانه نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Structural Capitals of an Organization on Recognition of Entrepreneurial Opportunities (Case Study: Knowledge-based Companies based at Eqbal Technology and Science Park of Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • Kambeiz Talebi 1
  • Amer Dehghan Najmabadi 2
1 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
2 MSc. Student, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The present paper undertakes to investigate the effect of an organization‘s structural capitals on recognition of entrepreneurial opportunities in knowledge-based companies at Eqbal Technology and Science Park of Yazd Province. The research sample included 75 executive managers working in the sample companies which on the ground of the limited number of the participants, the survey method was used but only 66 questionnaires out of 75 were complete as and returned to the researcher. The research instruments included Moon and Kim standard questionnaire to measure the structural capital side as well as Puhakka standard questionnaire to recognize the entrepreneurial opportunities. The data were analyzed by means of Partial Least Squares and Smart PLS2 software in the measuring model and the structural model.
The results show the positive and meaningful effect of an organization‘s structural capital on the recognition of the entrepreneurial opportunities in knowledge-based companies of the research sample. Therefore, one of the effective factors in improving the conditions of recognizing entrepreneurial opportunities is organization‘s structural capital which should be reinforced.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Corporate entrepreneurship
  • Corporate Innovation
  • Elements of Organizational Entrepreneurial Climate