تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

4 کارشناسی ارشد کارآفرینی و کارشناس مسئول پژهوشی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهم­ترین شاخص‌های دانشگاه‌های نسل سوم یا دانشگاه‌های کارآفرین وجود فرهنگ سازمانی کارآفرینانه است. لذا، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی محسوب می­شود. جامعه‌ی آماری پژوهش را 264 نفر از اعضای هیات علمی رشته‌های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تشکیل می­­دهند که با کمک جدول کرجسی و مورگان، تعداد 155 نفر از آنان با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه­های استاندارد استفاده شد. روایی صوری پرسش‌نامه توسط خبرگان تأیید شد. یافته­های تحقیق نشان داد که انطباق­پذیری، مشارکت، سازگاری و ماموریت، شاخص‌های اصلی فرهنگ سازمانی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هستند و در بین شاخص‌های سه‌گانه‌ی گرایش کارآفرینانه، نوآوری قوی­ترین شاخص است. هم‌چنین، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تاثیر مثبت و معنی­داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Culture on Entrepreneurial Trends (Case Study: Agricultural and Natural Resources Campus of Tehran University)

نویسندگان [English]

  • Asef Karimi 1
  • Rohollah Rezaei 2
  • Mahmoud Ahmadpour Dariani 3
  • Mohsen Ansari 4
1 Assistant professor, University of Tehran, Farabi Campus
2 Assistant professor, University of Zanjan
3 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
4 M.A. Student, Faculty of Entrepreneurship, university of Tehran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the influence of corporate culture on organizational entrepreneurship in the Agricultural and Natural Resources Campus (ANRC) of Tehran University. The statistical population of this research included 264 faculty members of agricultural majors of the campus. According to Krejcie and Morgan table, a sample size of 155 was selected by using a simple random sampling technique. A questionnaire was used to collect data. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instruments applied. Cronbach’s alpha coefficient for the main scales of the questionnaire was higher than 0.75. The collected data were analyzed by using SPSS and LISREL software. The findings revealed that adaptability, participation, compatibility and mission are the most important components of corporate culture in the ANRC. The results showed that the corporate culture has a positive and significant impact on the organizational entrepreneurship in the ANRC of Tehran University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational entrepreneurship
  • Corporate culture
  • Component
  • agriculture