ارزیابی اثر میانجی نوآوری و کارآفرینی سازمانی بر رابطه میان فاوا و بهبود عملکرد سازمان ( مطالعه موردی: شهرک صنعتی شماره یک اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ، دانشگاه شهید چمران

2 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

3 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

نوآوری‌های مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و کاربردهای آن به محرک‌های اصلی ارتقا عملکرد سازمانی، رشد اقتصادی و تغییر اجتماعی تبدیل شده‌اند. با وجود تمرکز پژوهش‌های بسیار بر این زمینه، هنوز اهمیت عوامل مکمل مانند نوآوری سازمانی در ارتقا نوآوری فناورانه بر عملکرد سازمانی همچنان نیازمند تحقیق و تحلیل علمی و تجربی است. این پژوهش مدلی را بسط و مورد آزمایش قرار می‌دهد که طی آن ماهیت رابطه استفاده فاوا و عملکرد سازمانی در شرکت‌های کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از لحاظ نوع گردآوری اطلاعات توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. با در نظر گرفتن شهرک صنعتی شماره یک اهواز به عنوان جامعه آماری، در مجموع 210 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته و اطلاعات آنان از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. از نرم افزار Smart PLS نسخه 3.3 برای تحلیل روابط پیشنهادی با تمرکز بر اهمیت تأثیر میانجی کارآفرینی سازمانی و نوآوری استفاده شد. تحلیل چند گروهی در مدل، مؤید متناسب بودن مدل پیشنهادی و تأیید 9 فرضیه از مجموع 15 فرضیه شد. متغیرهای تحقیق در مجموع 52 درصد از تغیرات عملکرد را پیش بینی و منعکس کرده اند. یافته‌ها دلالت بر آن دارد که استفاده از فاوا به شیوه‌های نوآورانه و تأکید بر ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر کارآفرینی موجب اثربخشی بیشتر آن می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the mediating effect of innovation and organizational entrepreneurship on the relationship between ICT and improving organizational performance (Case study: Ahvaz Industrial Town No. 1)

نویسندگان [English]

  • Rahim Ghasemiyeh 1
  • Abdolhosein Neysi 2
  • Younes Hardani 3
1 Assistant Professor of production and Operations Management. Department of Management, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Department of Management, Faculty of economy and social sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, , Ahvaz, Iran
3 Department of Management, Faculty of Economy and social sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Innovations based on information technology and its applications have become the main drivers of organizational performance improvement, economic growth and social change. Despite significant growth in this area, the importance of complementary factors such as corporate entrepreneurship in increasing the impact of technological innovation on organizational performance has not yet received much attention. This study develops and tests a framework in which the nature of the relationship between ICT use and organizational performance in small and medium-sized enterprises has been examined. This research is a survey in terms of the type of descriptive research and an applied research in terms of purpose. Considering Ahvaz Industrial Town No. 1 as a statistical population, a total of 210 were considered as samples and their information was collected through a questionnaire. Smart PLS software was used to analyse the proposed relationships with a focus on the importance of the mediating impact of organizational entrepreneurship and innovation. Multi-group analysis investigated the effect of the level of information technology use on the confirmation model and confirmed 9 hypotheses out of a total of 16 hypotheses. Research variables have predicted and reflected a total of 52% of performance changes. The results, while confirming the model, confirm the need for a proper information and communication system in companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • organizational entrepreneurship
  • performance
  • Innovation
اکبری بورنگ، محمد.(1393). " تعیین عملکرد سازمان بر اساس گرایش به کارآفرینی و سرمایه فکری: مدل معادلات ساختاری".مدیریت بهره وری، (30)8: 115-133.
امامی، امیر. (1398)"علل تأثیرگذار در انتقال قصد به عمل در خلق ارزش کارآفرینانه".توسعه کارآفرینی، 12 (3): 321-339
پیکارجو، کامبیز؛ علی اصغری، فرزانه (1387). کارآفرینی سازمانی و سازمان‌های کارآفرین، تهران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، (20)1: 9-15.
خانی جزنی، جمال (1387)، "تأثیر آموزش کارآفرینی بر ارتقای فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه‌های کشور". فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین" (10)4: 242-265.
زالی، محمد رضا؛ مدهوشی، مهرداد و مخبر، مژده (1388)، "یادگیری کارآفرینانه رویکردی نوین در یادگیری سازمانی"، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی و علمی و فرهنگی کار و جامعه، (42)1: 118-106.
فرهنگی، علی اکبر و صفرزاده، حسین (1384)، "طراحی و تبیین الگوی ارتباطات سازمانی در فرایندکارآفرینی سازمانی". ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد، (14)12: 1-20.
قاضی پور، رضا. (1393) تأثیر فن آوری اطلاعات بر کارآفرینی سازمانی دانشگاه شاهرود. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. سمنان، شاهرود.
 
Agwu, E.M. and Murray, P.J. (2015). “Empirical study of barriers to electronic commerce uptake by SMEs in developing economies”, International Journal of Innovation in the Digital Economy, 6 (2), 1-19.
Bhatt GD, Grover V. (2005). “Types of information technology capabilities and their role in competitive advantage: An empirical study”. Journal of Management Information Systems 22(3),253-277.
Brynjolfsson E, Saunders A. (2010). Wired for innovation: how information technology is reshaping the economy. Cambridge: MIT Press.
Burgelman, R. A., & Doz, Y. L. (2013). “The power of strategic integration”, Sloan Management Review, 42(3), 28–38.
Cheng, C. C., Yang, C.-l., & Sheu, C. C. (2014). “The link between eco-innovation and business performance”, Journal of Cleaner Production 64, 81-90.
Cuevas-Vargas H, Aguilera EL, Hernández CO. (2014). “The influence of innovation activities and knowledge management on the production processes for a higher level of competitiveness of Mexican SMEs”, International Journal of Business and Social Science 5(2) ,53-63.
Zavidna, Liudmyla;Danylovych-Kropyvnytska, Marta (2019). “Innovative entrepreneurship models in the management system of enterprise” Journal of Entrepreneurship Education. 22(4),1-6.
Ferreira, J., Fernandes, C., Alves, H., & Raposo, H. (2015). “Drivers of innovation strategies: Testing the Tidd and Bessant model”, Journal of Business Research. 1(21), 30-42.
Fosfuri, A. Lanzolla, G. Suarez, F. (2013). “Entry-Timing Strategies: The Road Ahead”, Long Range Planning. 46, 300-311.
Hulland, J.(1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), 195–204.
Keller, J. and Von der Gracht, H.A. (2014), “The influence of information and communication technology (ICT) on future foresight processes: results from a delphi survey”, Technological Forecasting and Social Change, 85, 81-92, doi: 10.1016/j.techfore.2013.07.010.
Kotlarsky j. and Oshri l. (2005). “Social ties, knowledge sharing and successful collaboration in globally distributed system development projects” European Journal of Information Systems.14,37–48.
 Kuratko, D. F., & Audretsch, D. B. (2013). “Clarifying the domains of corporate entrepreneurship”, International Entrepreneurship and Management Journal, 93, 323–335.
Kusumaningtyasa, N., & Suwartob, D. (2015). “ICT adoption, skill and use differences among small and medium enterprises managers based on demographic factors”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 169(1), 296–302.
Manochehri, N. N., Al-Esmail, R., & Ashrafi, R. (2012).” Examining the impact of information and communication technologies (ICT) on enterprise practices: A preliminary perspective from Qatar”. The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries (EJISDC), 51(3), 1–16.
Mithas S, Ramasubbu N, Krishnan MS, Sambamurthy V.(2005). Information technology infrastructure capability and firm performance: An empirical analysis. Working paper. Ross School of Business, Ann Arbor: University of Michigan; 2005.
Morris, M., Kuratko, D., & Covin, J. (2011). Corporate entrepreneurship and innovation Cengage Learning. Boston, MA.
Mosleh F, Shannak RO. (2009). “The effective utilization of information and communication technology and its impact on competitive advantage”, European Journal of Scientific Research, 29(3),302-314.
Mustafa, H.H. (2015), “The role of ICT management to achieve organizational innovation”, International Journal of Organizational Innovation, 7 (4): 48-56.
Napitupulu, D., Syafrullah, M., Rahim, R., Abdullah, D. and Setiawan, M.I. (2018), “Analysis of user readiness toward ICT usage at small medium enterprise in South tangerang”, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 1007 )1(, 328-53
Oladimeji, Moruff Sanjo; Abosede, Adebiyi Julius; Eze, Benneth Uchenna (2019). “CORPORATE ENTREPRENEURSHIP AND SERVICE FIRMS' PERFORMANCE IN NIGERIA”, Journal of Economics & Business, 17 (1):  3-13.
Piget P, Kossaï M. (2013). “The relationship between Information and Communication Technology Use and firm performance in developing countries: A case study of electrical and electronic goods manufacturing SMEs in Tunisia”, African Development Review 2013, (25),330- 343.
Rahayu, R. and Day, J. (2017), “E-commerce adoption by SMEs in developing countries: evidence from Indonesia”, Eurasian Business Review, 7 (1), 25-41.
Rennings, K., Andreas, Z., Kathrine, A., & Esther, H. (2006). “The Influence of Different Characteristics of the EU Environmental Management and Auditing Scheme On Technical Environmental Innovations And Economic Performance”, Ecological Economics, 57 (1), 45-59.
Rodrigo Martin-Rojas., Victor J.Garcia-Morales, NuriaGonzalez-Alvarez (2019). “Technological antecedents of entrepreneurship and its consequences for organizational performance”, Technological Forecasting and Social Change, 147(3), 22-35.
Shamsuzzoha, A., Ferreira, F., Faria, J., Azevedo, A., Hao, Y., & Helo, P. (2012, December). “Virtual enterprise management: Perspective of process-based business collaboration”. Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2012 IEEE International Conference. IEEE,2028–2032.
Siegel, D., Preface. In L. Cassia, T. Minola, & S. Pateari (2011). Entrepreneurship and technological change (pp. xiii–xv). MA: Edward Elgar Publishing, Inc.
Stanimirovic, D. (2015). “A framework for information and communication technology induced transformation of the healthcare business model in Slovenia”, Journal of Global Information Technology Management, 18(1).29–47.
Steiner, D. and Mendelovitch, M. (2017), “I’m the same teacher: the attitudes of science and computer literacy teachers regarding integrating ICT in instruction to advance meaningful learning”,  Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education13(5),1259-1282.
Tarut_e, A. and Gatautis, R. (2014), “ICT impact on SMEs performance”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110, 1218-1225.
Tundikbayeva Bakytgul, Marwa Ahmed and Yevgeniya Kim1(2019). “Corporate Entrepreneurship and Organizational Performance: The Moderating Role of Organizational Engagement”, Annals of Contemporary Developments in Management & HR, 1(1), 1-7.
Tung LL, Rieck O. (2005). “Adoption of electronic government service among business organizations in Singapore”, Journal of Strategic Management
Systems 2005; 14(4),17-44.
Manal Yunis, Abbas Tarhini, Abdulnasser Kassar )2018). " The role of ICT and innovation in enhancing organizational performance: The catalysing effect of corporate entrepreneurship”, Journal of Business Research, 88( 1), 344-356.
Zahra, S. A. (1996). Goverance, ownership, and corporate entrepreneurship: The moderating impact of industry technological opportunities. Academy of Management Journal, 39(6), 1713–1735.
Zafar, A. and Mustafa, S. (2017), “SMEs and its role in economic and socio-economic development of Pakistan”, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 7(4), 195-205.