نقش رهبری تحولی در ارتقای دانشگاه‌ به سازمان کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت و برنامه¬ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت و برنامه¬ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش رهبری تحولی در ارتقای دانشگاه به سازمان کارآفرین است. روش تحقیق این پژوهش، از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کارکنان دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی بوده که تعداد 103 نفر به‌عنوان نمونه‌ی آماری از طریق نمونه‌گیری تصادفی نسبی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسش‌نامه‌ی کارآفرینی سازمانی (سازمان کارآفرین) و پرسش‌نامه‌ی رهبری تحولی بود. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که، میزان به‌کارگیری رهبری تحولی در دانشگاه و وضعیت دانشگاه از حیث میزان ارتقا به سازمان کارآفرین بیش‌تر از سطح متوسط بود. هم‌چنین نتایج بررسی ضرایب همبستگی نشان داد بین رهبری تحولی و ارتقای دانشگاه به سازمان کارآفرین و شاخص‌های آنها رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج به‌دست آمده از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که، بُعد «انگیزش الهام‌بخش» از قدرت پیش-بینی کنندگی بیش‌تری در ارتقای دانشگاه به سازمان کارآفرین برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقش رهبری تحولی در ارتقای دانشگاه‌ به سازمان کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)

نویسندگان [English]

  • محمد قهرمانی 1
  • صالح رشید حاجی خواجه‌لو 2
  • عقیل ابوچناری 3
1
2
3
چکیده [English]

هدف این پژوهش بررسی نقش رهبری تحولی در ارتقای دانشگاه به سازمان کارآفرین است. روش تحقیق این پژوهش، از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کارکنان دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی بوده که تعداد 103 نفر به‌عنوان نمونه‌ی آماری از طریق نمونه‌گیری تصادفی نسبی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسش‌نامه‌ی کارآفرینی سازمانی (سازمان کارآفرین) و پرسش‌نامه‌ی رهبری تحولی بود. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که، میزان به‌کارگیری رهبری تحولی در دانشگاه و وضعیت دانشگاه از حیث میزان ارتقا به سازمان کارآفرین بیش‌تر از سطح متوسط بود. هم‌چنین نتایج بررسی ضرایب همبستگی نشان داد بین رهبری تحولی و ارتقای دانشگاه به سازمان کارآفرین و شاخص‌های آنها رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج به‌دست آمده از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که، بُعد «انگیزش الهام‌بخش» از قدرت پیش-بینی کنندگی بیش‌تری در ارتقای دانشگاه به سازمان کارآفرین برخوردار بوده است.