دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، اسفند 1390، صفحه 7-204 (14) 
موانع تجاری‌سازی دانش درکارآفرینی دانشگاهی

صفحه 165-183

حکیمه حسنقلی‌پور؛ آرین قلی‌پور؛ طاهر روشندل اربطانی