بررسی تأثیر شیوه‌های حل مسأله بر شخصیت کارآفرینانه‌ (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط شیوه‌های حل مسأله و ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه، با انتخاب تصادفی طبقه‌ای 374 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران در سال 1390-1389 و با روش توصیفی- همبستگی و از طریق تکمیل دو پرسش‌نامه‌ی بررسی ویژگی‌های کارآفرینی و شیوه‌های حل مسأله انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که هر کدام از شیوه‌های چهارگانه‌ی حل مسأله با ویژگی‌های کارآفرینی دانشجویان رابطه‌ی معنادار و مثبت دارند. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که شیوه‌های عقلانی و عمل‌گرا، 33 درصد از کل واریانس ویژگی‌های کارآفرینانه‌ی دانشجویان را پیش‌بینی می-کنند و سهم شیوه‌ی حل مسأله‌ی عقلانی از این میزان، 56/0 می‌باشد. سایر شیوه‌های حل مسأله قادر به پیش‌بینی معنادار ویژگی‌های کارآفرینانه‌ی دانشجویان نیستند. تقویت این دسته از شیوه‌های حل مسأله با گنجانیدن متون و تمرین‌های مرتبط در محتوای برنامه‌های درسی دانشجویان، می‌تواند به رشد استعداد کارآفرینی دانشجویان کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی تأثیر شیوه‌های حل مسأله بر شخصیت کارآفرینانه‌ (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

نویسندگان [English]

  • عبداله پارسا 1
  • مرضیه عبدالوهابی 2
  • سکینه ظریف 3
1
2
3
چکیده [English]

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط شیوه‌های حل مسأله و ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه، با انتخاب تصادفی طبقه‌ای 374 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران در سال 1390-1389 و با روش توصیفی- همبستگی و از طریق تکمیل دو پرسش‌نامه‌ی بررسی ویژگی‌های کارآفرینی و شیوه‌های حل مسأله انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که هر کدام از شیوه‌های چهارگانه‌ی حل مسأله با ویژگی‌های کارآفرینی دانشجویان رابطه‌ی معنادار و مثبت دارند. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که شیوه‌های عقلانی و عمل‌گرا، 33 درصد از کل واریانس ویژگی‌های کارآفرینانه‌ی دانشجویان را پیش‌بینی می-کنند و سهم شیوه‌ی حل مسأله‌ی عقلانی از این میزان، 56/0 می‌باشد. سایر شیوه‌های حل مسأله قادر به پیش‌بینی معنادار ویژگی‌های کارآفرینانه‌ی دانشجویان نیستند. تقویت این دسته از شیوه‌های حل مسأله با گنجانیدن متون و تمرین‌های مرتبط در محتوای برنامه‌های درسی دانشجویان، می‌تواند به رشد استعداد کارآفرینی دانشجویان کمک کند.