نقش آموزش درس "مبانی کارآفرینی" در ‌قصدکارآفرینی دانشجویان رشته‌های غیر مدیریت (مطالعه موردی: دانشکده‌های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

آموزش کارآفرینی تبادل رسمی و نظام‌مند اطلاعات و دانش کارآفرینی است. دانشگاه‌ها به عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص در چند سال اخیر به آموزش کارآفرینی روی آورده‌اند. درس مبانی کارآفرینی در برخی از دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود، اما یکی از مسائل کلیدی در هر برنامه‌ی آموزشی، ارزیابی آن است. معیارهایی که در ارزیابی آموزش کارآفرینی استفاده می‌شوند می‌توانند مربوط به سطح دانش مشخص، مهارت‌ها، علاقه‌مندی، درجه‌ی مشارکت در کلاس و قصد کارآفرینی باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر آموزش درس اختیاری "مبانی‌کارآفرینی" بر ایجاد قصد کارآفرینی در دانشجویان است. این تحقیق با روش تحقیق پس رویدادی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه در میان 105 نفر از دانشجویان دانشکده‌های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران انجام شد. جمع‌آوری داده‌ها در دو مرحله‌ی پیش آزمون (ابتدای ترم تحصیلی) و پس آزمون (انتهای ترم تحصیلی) در گروه آزمایشی و گروه کنترل انجام شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که آموزش‌ درس مبانی کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان و عوامل تعیین‌کننده‌ی آن شامل نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و درک کنترل رفتاری تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقش آموزش درس "مبانی کارآفرینی" در ‌قصدکارآفرینی دانشجویان رشته‌های غیر مدیریت (مطالعه موردی: دانشکده‌های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)

نویسندگان [English]

  • زهرا آراستی 1
  • سعیده سعیدبنادکی 2
  • نرگس ایمانی‌پور 1
1
2
چکیده [English]

آموزش کارآفرینی تبادل رسمی و نظام‌مند اطلاعات و دانش کارآفرینی است. دانشگاه‌ها به عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص در چند سال اخیر به آموزش کارآفرینی روی آورده‌اند. درس مبانی کارآفرینی در برخی از دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود، اما یکی از مسائل کلیدی در هر برنامه‌ی آموزشی، ارزیابی آن است. معیارهایی که در ارزیابی آموزش کارآفرینی استفاده می‌شوند می‌توانند مربوط به سطح دانش مشخص، مهارت‌ها، علاقه‌مندی، درجه‌ی مشارکت در کلاس و قصد کارآفرینی باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر آموزش درس اختیاری "مبانی‌کارآفرینی" بر ایجاد قصد کارآفرینی در دانشجویان است. این تحقیق با روش تحقیق پس رویدادی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه در میان 105 نفر از دانشجویان دانشکده‌های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران انجام شد. جمع‌آوری داده‌ها در دو مرحله‌ی پیش آزمون (ابتدای ترم تحصیلی) و پس آزمون (انتهای ترم تحصیلی) در گروه آزمایشی و گروه کنترل انجام شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که آموزش‌ درس مبانی کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان و عوامل تعیین‌کننده‌ی آن شامل نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و درک کنترل رفتاری تاثیرگذار است.