دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11، اردیبهشت 1390، صفحه 7-206 (11) 
نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی

صفحه 7-26

قنبر محمدی الیاسی؛ ندا رکنی؛ سید کمیل طیبی


تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی ایران

صفحه 87-106

سید مصطفی شریف؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ حمید رحیمی؛ ناهید نادری