تبیین نقش پارک‌های علم و فناوری در رشد شرکت‌های فناورانه محور

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران

چکیده

مقاله مستخرج از این تحقیق ناظر بر پژوهش‌های غیرآزمایشی و از نوع الگویابی معادله‌های‌ ساختاری بوده و هدف آن تبیین نقش خدمت‌های پارک‌های علم و فناوری در رشد شرکت‌های فناورانه‌محور است. جامعه‌ی آماری شامل 104 شرکت از شرکت‌های فناورانه محور مستقر در پارک‌های علم و فناوری شهر تهران بوده و برای نمونه‌گیری از دو روش طبقه‌ای و دومرحله‌ای(62=n) استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین خدمات ارایه شده به شرکت‌ها و رشد آن‌ها رابطه‌ علّی به میزان 71% وجود دارد. مولفه‌های استقرار، خدمات مشاوره‌ای، مزایای حضور و امکانات زیر ساختی از مولفه‌های اصلی خدمات پارک‌های علم و فناوری است که مولفه استقرار با ضریب 73% بیش‌ترین رابطه را با متغیر خدمات پارک‌ها دارد. هم‌چنین رشد شرکت‌های فناورانه را نیز می‌توان از تغییرات میزان فروش، سودآوری و اشتغال اندازه‌گیری کرد که مولفه اشتغال با ضریب 58% بیش‌ترین رابطه را با متغیر رشد شرکت‌ها دارد. بهبود خدمات رسانی در پارک‌ها نظیر افزایش کیفی و کمی امکانات و خدمات پارک‌ها، تقویت منابع، زیر ساخت‌ها، تشکیلات مناسب و ساختار حمایتی منسجم پارک‌های فناوری و در نهایت مشاوره‌های تخصصی خصوصا در زمینه‌های مدیریتی و بازاریابی از جمله پیشنهادات کاربردی این مطالعه برای رشد شرکت‌های جدید فناورانه محور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تبیین نقش پارک‌های علم و فناوری در رشد شرکت‌های فناورانه محور

نویسندگان [English]

  • کامبیز طالبی 1
  • هادی ثنائی‌پور 2
  • ناصر حیدری 3
چکیده [English]

مقاله مستخرج از این تحقیق ناظر بر پژوهش‌های غیرآزمایشی و از نوع الگویابی معادله‌های‌ ساختاری بوده و هدف آن تبیین نقش خدمت‌های پارک‌های علم و فناوری در رشد شرکت‌های فناورانه‌محور است. جامعه‌ی آماری شامل 104 شرکت از شرکت‌های فناورانه محور مستقر در پارک‌های علم و فناوری شهر تهران بوده و برای نمونه‌گیری از دو روش طبقه‌ای و دومرحله‌ای(62=n) استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین خدمات ارایه شده به شرکت‌ها و رشد آن‌ها رابطه‌ علّی به میزان 71% وجود دارد. مولفه‌های استقرار، خدمات مشاوره‌ای، مزایای حضور و امکانات زیر ساختی از مولفه‌های اصلی خدمات پارک‌های علم و فناوری است که مولفه استقرار با ضریب 73% بیش‌ترین رابطه را با متغیر خدمات پارک‌ها دارد. هم‌چنین رشد شرکت‌های فناورانه را نیز می‌توان از تغییرات میزان فروش، سودآوری و اشتغال اندازه‌گیری کرد که مولفه اشتغال با ضریب 58% بیش‌ترین رابطه را با متغیر رشد شرکت‌ها دارد. بهبود خدمات رسانی در پارک‌ها نظیر افزایش کیفی و کمی امکانات و خدمات پارک‌ها، تقویت منابع، زیر ساخت‌ها، تشکیلات مناسب و ساختار حمایتی منسجم پارک‌های فناوری و در نهایت مشاوره‌های تخصصی خصوصا در زمینه‌های مدیریتی و بازاریابی از جمله پیشنهادات کاربردی این مطالعه برای رشد شرکت‌های جدید فناورانه محور است.