بررسی رابطه‌ی شیوه‌های تفکر و ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی مدیران مدارس (مطالعه موردی مدارس مقاطع سه‌گانه شهر بیرجند)

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه سیستان وبلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی شیوه‌های تفکر با ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی در مدیران مدارس بوده و حجم نمونه آماری 107 نفر از مدیران مدارس مقاطع سه‌گانه شهر بیرجند (146 ) است، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش، ابزار گردآوری داده‌ها دو پرسشنامه‌ی شیوه‌های تفکر استرنبرگ- واگنر و پرسشنامه-ی سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی بود. داده‌های پژوهش با استفاده از ضریب هم‌بستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که شیوه تفکر غالب در میان مدیران، تفکر برون‌نگر می‌باشد. در بین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی نیز، ویژگی توفیق‌طلبی بالاترین میانگین را به خود اختصاص داده است. تحلیل استنباطی داده‌ها نشان می‌دهد که بین شیوه‌های تفکر قضایی، آزاداندیش و برون‌نگر با خلاقیت و خطر‌پذیری مدیران مدارس رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد؛ هم‌چنین بین شیوه تفکر درون‌نگر با استقلال‌طلبی مدیران مدارس رابطه معناداری و مثبتی مشاهده شد. همه‌ی شیوه‌های تفکر بجز تفکر درون‌نگر با توفیق‌طلبی مدیران مدارس رابطه‌ مثبت و معناداری داشتند. یافته‌های پژوهش هم‌چنین نشان دادکه بین شیوه‌های تفکر قضایی، آزاداندیش، اجرایی و برون‌نگر با مرکز کنترل درونی مدیران مدارس؛ و بین شیوه‌های تفکر قضایی و آزاداندیش با تحمل ابهام مدیران مدارس رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی رابطه‌ی شیوه‌های تفکر و ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی مدیران مدارس (مطالعه موردی مدارس مقاطع سه‌گانه شهر بیرجند)

نویسندگان [English]

  • عبدالوهاب پورقاز 1
  • یحیی کاظمی 1
  • امین محمدی 2
1
2
چکیده [English]

هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی شیوه‌های تفکر با ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی در مدیران مدارس بوده و حجم نمونه آماری 107 نفر از مدیران مدارس مقاطع سه‌گانه شهر بیرجند (146 ) است، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش، ابزار گردآوری داده‌ها دو پرسشنامه‌ی شیوه‌های تفکر استرنبرگ- واگنر و پرسشنامه-ی سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی بود. داده‌های پژوهش با استفاده از ضریب هم‌بستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که شیوه تفکر غالب در میان مدیران، تفکر برون‌نگر می‌باشد. در بین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی نیز، ویژگی توفیق‌طلبی بالاترین میانگین را به خود اختصاص داده است. تحلیل استنباطی داده‌ها نشان می‌دهد که بین شیوه‌های تفکر قضایی، آزاداندیش و برون‌نگر با خلاقیت و خطر‌پذیری مدیران مدارس رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد؛ هم‌چنین بین شیوه تفکر درون‌نگر با استقلال‌طلبی مدیران مدارس رابطه معناداری و مثبتی مشاهده شد. همه‌ی شیوه‌های تفکر بجز تفکر درون‌نگر با توفیق‌طلبی مدیران مدارس رابطه‌ مثبت و معناداری داشتند. یافته‌های پژوهش هم‌چنین نشان دادکه بین شیوه‌های تفکر قضایی، آزاداندیش، اجرایی و برون‌نگر با مرکز کنترل درونی مدیران مدارس؛ و بین شیوه‌های تفکر قضایی و آزاداندیش با تحمل ابهام مدیران مدارس رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد