توسعه‌ی نگرش کارآفرینانه در کتاب‌های درسی (مطالعه‌ی موردی:کتاب‌های فارسی دوره دبستان)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، میزان توجه به نگرش کارآفرینانه در ابعاد شناختی، نگرشی و عاطفی در کتاب‌های فارسی دبستان، بررسی می‌شود. بدین منظور کل کتابهای فارسی (کتاب‌های بخوانیم و بنویسیم) پنج پایه دبستان در سال تحصیلی 1388-1389 به کمک جدول تحلیل محتوا بررسی شد. برای تهیه‌ی جدول تحلیل محتوا، نگرش کارآفرینانه با کمک الگوهای موجود و به‌ویژه با تاکید بر الگوی رابینسون، به شاخص‌های: تشخیص و بهره‌برداری از فرصت، کنترل ادراک شخصی، عزت نفس، میل به موفقیت، خلاقیت و نوآوری تجزیه شد. نتایج نهایی بیان‌گر آن است که 8/24% از کل کتاب‌های بخوانیم و نیز 9/54 % از کل کتاب‌های بنویسیم (شامل کل متون، پرسش و تصویرهای موجود در کتاب) به شاخص‌های نگرش کارآفرینانه توجه کرده‌اند. از سوی دیگر نتایج تحقیق نمایان‌گر آن بود که از مجموعه‌ی ابعاد بررسی شده‌ی نگرش کارآفرینانه در کلیه‌ی کتابها، خلاقیت و نوآوری از بیش‌ترین و تشخیص فرصت از کم‌ترین فراوانی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

توسعه‌ی نگرش کارآفرینانه در کتاب‌های درسی (مطالعه‌ی موردی:کتاب‌های فارسی دوره دبستان)

نویسندگان [English]

  • سعید جعفری مقدم 1
  • آرزو سادات فخارزاده 2
چکیده [English]

در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، میزان توجه به نگرش کارآفرینانه در ابعاد شناختی، نگرشی و عاطفی در کتاب‌های فارسی دبستان، بررسی می‌شود. بدین منظور کل کتابهای فارسی (کتاب‌های بخوانیم و بنویسیم) پنج پایه دبستان در سال تحصیلی 1388-1389 به کمک جدول تحلیل محتوا بررسی شد. برای تهیه‌ی جدول تحلیل محتوا، نگرش کارآفرینانه با کمک الگوهای موجود و به‌ویژه با تاکید بر الگوی رابینسون، به شاخص‌های: تشخیص و بهره‌برداری از فرصت، کنترل ادراک شخصی، عزت نفس، میل به موفقیت، خلاقیت و نوآوری تجزیه شد. نتایج نهایی بیان‌گر آن است که 8/24% از کل کتاب‌های بخوانیم و نیز 9/54 % از کل کتاب‌های بنویسیم (شامل کل متون، پرسش و تصویرهای موجود در کتاب) به شاخص‌های نگرش کارآفرینانه توجه کرده‌اند. از سوی دیگر نتایج تحقیق نمایان‌گر آن بود که از مجموعه‌ی ابعاد بررسی شده‌ی نگرش کارآفرینانه در کلیه‌ی کتابها، خلاقیت و نوآوری از بیش‌ترین و تشخیص فرصت از کم‌ترین فراوانی برخوردار بود.