دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، شهریور 1390، صفحه 7-203 (12) 
مطالعه‌ی موانع کارآفرینی در ورزش کشور

صفحه 105-124

جهانگیر یدالهی فارسی؛ ناصر غلامی؛ مهرزاد حمیدی؛ علی کنعانی