الگوی سنجش کارآفرینی شرکتی با توجه به شاخص‌های درون سازمانی و اثرگذاری آن برکارآفرینی (مطالعه موردی: بنگاه‌های صنعت نساجی استان یزد)

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

این تحقیق به‌دنبال ارزیابی ویژگی‌های برازندگی یک الگوی سنجش کارآفرینی شرکتی است که با اندازه‌گیری شاخص‌های درون سازمانی اثرگذار بر ادراک مدیران میانی، برای توسعه‌ی کارآفرینی شرکتی شکل می‌گیرد. برای استخراج داده‌ها از پیشینه‌ی پژوهشی موضوع و ابزار پیمایش استفاده شد. نمونه‌گیری پیمایش از 108 نفر از مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعت نساجی استان یزد و به صورت تصادفی طبقه‌بندی شده، به‌عمل آمده است. از این‌رو 100 پرسش‌نامه برای تکمیل به مدیران میانی بنگاه های کوچک و متوسط شاخه نساجی استان عرضه شد و 58 پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. نتایج نشان‌دهنده‌ی وجود عامل‌های مکنون درون سازمانی مجزا با عناوین پشتیبانی مدیریت، آزادی عمل کاری، استفاده از برنامه‌های تقویتی، دسترسی به زمان و محدودیت‌‌های سازمانی است. اعتبار الگوهای مفهومی استخراج شده مربوط به هریک از عوامل درون سازمانی، با تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی شد. هم‌چنین نتایج، نشان‌دهنده‌ی تایید روابط علّی بین شاخص‌ها و عامل‌های مکنون است. در ادامه شش الگوی علّی مفهومی از روابط بین شاخص‌های مشهود و عامل‌های مکنون درون سازمانی شناسایی و آزمون شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

الگوی سنجش کارآفرینی شرکتی با توجه به شاخص‌های درون سازمانی و اثرگذاری آن برکارآفرینی (مطالعه موردی: بنگاه‌های صنعت نساجی استان یزد)

نویسنده [English]

  • قدرت‌اله طلایی
چکیده [English]

این تحقیق به‌دنبال ارزیابی ویژگی‌های برازندگی یک الگوی سنجش کارآفرینی شرکتی است که با اندازه‌گیری شاخص‌های درون سازمانی اثرگذار بر ادراک مدیران میانی، برای توسعه‌ی کارآفرینی شرکتی شکل می‌گیرد. برای استخراج داده‌ها از پیشینه‌ی پژوهشی موضوع و ابزار پیمایش استفاده شد. نمونه‌گیری پیمایش از 108 نفر از مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعت نساجی استان یزد و به صورت تصادفی طبقه‌بندی شده، به‌عمل آمده است. از این‌رو 100 پرسش‌نامه برای تکمیل به مدیران میانی بنگاه های کوچک و متوسط شاخه نساجی استان عرضه شد و 58 پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. نتایج نشان‌دهنده‌ی وجود عامل‌های مکنون درون سازمانی مجزا با عناوین پشتیبانی مدیریت، آزادی عمل کاری، استفاده از برنامه‌های تقویتی، دسترسی به زمان و محدودیت‌‌های سازمانی است. اعتبار الگوهای مفهومی استخراج شده مربوط به هریک از عوامل درون سازمانی، با تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی شد. هم‌چنین نتایج، نشان‌دهنده‌ی تایید روابط علّی بین شاخص‌ها و عامل‌های مکنون است. در ادامه شش الگوی علّی مفهومی از روابط بین شاخص‌های مشهود و عامل‌های مکنون درون سازمانی شناسایی و آزمون شد.