طراحی نظام ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی

نویسندگان

1 . دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

با گسترش اهمیت موضوع تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی، استخراج شاخص‌های ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی برای برنامه‌ریزی‌های راهبردی دانشگاه به‌نظر بسیار ضروری است، به همین دلیل هدف این تحقیق طراحی نظام ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش، آمیخته است که در مرحله‌ی کمّی از روش پیمایشی و پرسش‌نامه استفاده شده است. براساس نتایج به‌دست آمده از مرحله‌ی کیفی که شامل طراحی نظام ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی بود این نظام دارای 3 موضوع شاخص‌های ساختاری (4بُعد و 14 جزء)، فرایندی (4 بُعد و 20 جزء) و خروجی (یک بُعد و 8 جزء) است که ابعاد و اجزای آن شناسایی و نهایی شدند. در ادامه با تعیین روش اندازه‌گیری، وزن و اهمیت موضوع‌ها و ابعاد و اجزای به‌دست آمده و شیوه‌ی جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مقدار آن‌ها برای پردیس استخراج شد. در مرحله‌ی کمّی براساس نظام طراحی شده به ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران پرداختیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

طراحی نظام ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی

نویسندگان [English]

  • هادی زارع 1
  • سیدرضا حجازی 2
1
2
چکیده [English]

با گسترش اهمیت موضوع تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی، استخراج شاخص‌های ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی برای برنامه‌ریزی‌های راهبردی دانشگاه به‌نظر بسیار ضروری است، به همین دلیل هدف این تحقیق طراحی نظام ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش، آمیخته است که در مرحله‌ی کمّی از روش پیمایشی و پرسش‌نامه استفاده شده است. براساس نتایج به‌دست آمده از مرحله‌ی کیفی که شامل طراحی نظام ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی بود این نظام دارای 3 موضوع شاخص‌های ساختاری (4بُعد و 14 جزء)، فرایندی (4 بُعد و 20 جزء) و خروجی (یک بُعد و 8 جزء) است که ابعاد و اجزای آن شناسایی و نهایی شدند. در ادامه با تعیین روش اندازه‌گیری، وزن و اهمیت موضوع‌ها و ابعاد و اجزای به‌دست آمده و شیوه‌ی جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مقدار آن‌ها برای پردیس استخراج شد. در مرحله‌ی کمّی براساس نظام طراحی شده به ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران پرداختیم.