موانع توسعه‌ی بنگاه‌های‌کوچک و متوسط‌کارآفرین روستایی در استان خوزستان (مطالعه موردی: صنایع تکمیلی خرما)

نویسندگان

1 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهر

3 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده

بنگاه‌های کوچک و متوسط در عرصه‌ی بازاریابی کشاورزی، راهکاری مناسب برای تقویت کارآفرینی روستایی است که اهمیت آن در مناطق تک‌کِشتی به‌نظر دوچندان می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش کاربردی، شناسایی موانع توسعه‌ی بنگاه‌های کارآفرین صنایع تکمیلی خرما در استان خوزستان بود. رویکرد غالب تحقیق، کمّی و روش انجام آن مبتنی بر پیمایش بود. جامعه‌ی آماری پژوهش در قالب دو گروه مجزا، 41 نفر از صاحبان بنگاه‌های کارآفرین و 40 کارشناس مرتبط با امور این بنگاه‌ها را در بر داشت که با توجه به تعداد اندک مورد سرشماری قرار گرفتند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از یک نسخه پرسش‌نامه‌ی محقق‌‌ساخته استفاده شد. روایی محتوایی ابزار اندازه‌گیری توسط تعدادی از کارشناسان و کارآفرینان باسابقه و پایایی آن با محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. یافته‌ها نشان داد که دو گروه، در ارتباط با 17 مورد از 35 متغیر طرح شده به‌عنوان بازدارنده‌های توسعه‌ی بنگاه‌های کارآفرین اتفاق نظر داشتند. براساس نتایج تحلیل عاملی نیز، بازدارنده‌های مورد توافق در چهار عامل زیرساختی، بازاریابی، مدیریتی و سیاست‌گذاری دسته‌بندی شدند که در مجموع، 94/53 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین می‌کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

موانع توسعه‌ی بنگاه‌های‌کوچک و متوسط‌کارآفرین روستایی در استان خوزستان (مطالعه موردی: صنایع تکمیلی خرما)

نویسندگان [English]

  • عرفان علی‌میرزایی 1
  • علی اسدی 2
  • مریم طهماسبی 3
1
2
3
چکیده [English]

بنگاه‌های کوچک و متوسط در عرصه‌ی بازاریابی کشاورزی، راهکاری مناسب برای تقویت کارآفرینی روستایی است که اهمیت آن در مناطق تک‌کِشتی به‌نظر دوچندان می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش کاربردی، شناسایی موانع توسعه‌ی بنگاه‌های کارآفرین صنایع تکمیلی خرما در استان خوزستان بود. رویکرد غالب تحقیق، کمّی و روش انجام آن مبتنی بر پیمایش بود. جامعه‌ی آماری پژوهش در قالب دو گروه مجزا، 41 نفر از صاحبان بنگاه‌های کارآفرین و 40 کارشناس مرتبط با امور این بنگاه‌ها را در بر داشت که با توجه به تعداد اندک مورد سرشماری قرار گرفتند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از یک نسخه پرسش‌نامه‌ی محقق‌‌ساخته استفاده شد. روایی محتوایی ابزار اندازه‌گیری توسط تعدادی از کارشناسان و کارآفرینان باسابقه و پایایی آن با محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. یافته‌ها نشان داد که دو گروه، در ارتباط با 17 مورد از 35 متغیر طرح شده به‌عنوان بازدارنده‌های توسعه‌ی بنگاه‌های کارآفرین اتفاق نظر داشتند. براساس نتایج تحلیل عاملی نیز، بازدارنده‌های مورد توافق در چهار عامل زیرساختی، بازاریابی، مدیریتی و سیاست‌گذاری دسته‌بندی شدند که در مجموع، 94/53 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین می‌کردند.