مطالعه‌ی موانع کارآفرینی در ورزش کشور

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی

3 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت بخش ورزش در اقتصاد به‌ویژه تولید و اشتغال و اهمیت این بخش برای تعالی جوانان، مساعد کردن محیط کسب‌وکار در این بخش در دست‌یابی به هدف‌های یادشده اثرگذار است. در این رابطه شناخت موانع کارآفرینی در ورزش به سیاست‌گذاری درست برای توسعه‌ی محیط کسب‌وکارهای ورزشی کمک می‌کند. هدف این مقاله شناسایی مانع‌های کارآفرینی در ورزش کشور است و به سوال توسعه‌ای مهمی پاسخ می‌دهد. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق ترکیبی و بر مبنای نظریه‌ی سه‌شاخه‌گی مانع‌های رفتاری، ساختاری و محیطی کارآفرینی در ورزش شناسایی می‌شود. از یک جامعه‌ی 275 نفری، نمونه 100تایی از دو گروه کارآفرینان ورزشی- تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی و باشگاه‌داران- با روش مصاحبه و پرسش‌نامه، اطلاعات لازم گردآوری شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین دیدگاه‌های دو گروه یادشده تفاوت وجود ندارد و عامل‌هایی مانند میزان سرمایه‌گذاری زیربنایی دولت در ورزش، توجه به کیفیت محصولات و خدمات، میزان تشویقِ جو و فضای عمومی حاکم بر جامعه به خلق و اجرای ایده‌های جدید، میزان رقابت در بازار ورزشی (تولید تجهیزات ورزشی و باشگاه‌داری)، زیرساخت‌های کسب‌وکار: ارتباطات، حمل و نقل، خدمات بیمه و خدمات بانکی مانع اصلی کارآفرینی در ورزش کشور هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مطالعه‌ی موانع کارآفرینی در ورزش کشور

نویسندگان [English]

  • جهانگیر یدالهی فارسی 1
  • ناصر غلامی 2
  • مهرزاد حمیدی 3
  • علی کنعانی 4
1
2
3
4
چکیده [English]

با توجه به اهمیت بخش ورزش در اقتصاد به‌ویژه تولید و اشتغال و اهمیت این بخش برای تعالی جوانان، مساعد کردن محیط کسب‌وکار در این بخش در دست‌یابی به هدف‌های یادشده اثرگذار است. در این رابطه شناخت موانع کارآفرینی در ورزش به سیاست‌گذاری درست برای توسعه‌ی محیط کسب‌وکارهای ورزشی کمک می‌کند. هدف این مقاله شناسایی مانع‌های کارآفرینی در ورزش کشور است و به سوال توسعه‌ای مهمی پاسخ می‌دهد. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق ترکیبی و بر مبنای نظریه‌ی سه‌شاخه‌گی مانع‌های رفتاری، ساختاری و محیطی کارآفرینی در ورزش شناسایی می‌شود. از یک جامعه‌ی 275 نفری، نمونه 100تایی از دو گروه کارآفرینان ورزشی- تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی و باشگاه‌داران- با روش مصاحبه و پرسش‌نامه، اطلاعات لازم گردآوری شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین دیدگاه‌های دو گروه یادشده تفاوت وجود ندارد و عامل‌هایی مانند میزان سرمایه‌گذاری زیربنایی دولت در ورزش، توجه به کیفیت محصولات و خدمات، میزان تشویقِ جو و فضای عمومی حاکم بر جامعه به خلق و اجرای ایده‌های جدید، میزان رقابت در بازار ورزشی (تولید تجهیزات ورزشی و باشگاه‌داری)، زیرساخت‌های کسب‌وکار: ارتباطات، حمل و نقل، خدمات بیمه و خدمات بانکی مانع اصلی کارآفرینی در ورزش کشور هستند.