ارتباط شیوه‌های شناختی گریگوریک با ویژگی‌های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نورتهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی شیوه‌های شناختی با ویژگی‌های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در مرکز تهران است. این تحقیق از نوع توصیفی و هم‌بستگی بوده و مبتنی بر داده‌های جمع‌آوری شده از روش میدانی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل 5962 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران است. حجم نمونه با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی، 361 نفر تعیین شد. پس از جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، الگوهای تحلیل مسیر توسط نرم‌افزار لیزرل برای بررسی رابطه‌ی شیوه‌های شناختی گریگوریک با کارآفرینی و با شاخص‌های کارآفرینی ترسیم شد. آزمون فرضیه‌ها نشان داد که، شیوه‌های شناختی با ویژگی‌های کارآفرینی رابطه‌ی مثبت و معناداری دارد و از بین متغیرهای شیوه‌ی شناختی بیش‌ترین تا کم‌ترین تأثیر به ترتیب به شاخص‌های شیوه‌ی عینی- متوالی، شیوه‌ی انتزاعی- تصادفی، شیوه‌ی عینی- تصادفی و در نهایت انتزاعی- متوالی مربوط بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ارتباط شیوه‌های شناختی گریگوریک با ویژگی‌های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

نویسندگان [English]

  • محمدجواد حضوری 1
  • احمد علی‌پور 2
  • سپیده دیداب 3
1
2
3
چکیده [English]

هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی شیوه‌های شناختی با ویژگی‌های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در مرکز تهران است. این تحقیق از نوع توصیفی و هم‌بستگی بوده و مبتنی بر داده‌های جمع‌آوری شده از روش میدانی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل 5962 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران است. حجم نمونه با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی، 361 نفر تعیین شد. پس از جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، الگوهای تحلیل مسیر توسط نرم‌افزار لیزرل برای بررسی رابطه‌ی شیوه‌های شناختی گریگوریک با کارآفرینی و با شاخص‌های کارآفرینی ترسیم شد. آزمون فرضیه‌ها نشان داد که، شیوه‌های شناختی با ویژگی‌های کارآفرینی رابطه‌ی مثبت و معناداری دارد و از بین متغیرهای شیوه‌ی شناختی بیش‌ترین تا کم‌ترین تأثیر به ترتیب به شاخص‌های شیوه‌ی عینی- متوالی، شیوه‌ی انتزاعی- تصادفی، شیوه‌ی عینی- تصادفی و در نهایت انتزاعی- متوالی مربوط بوده است.