به سوی نظریه رهبری وضعی کارآفرینانه

نویسنده

استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله، تبیین نظریه‌ی"رهبری وضعی کارآفرینانه" براساس روش نظریه‌پردازی (تحقیق) روایتی و فرا تحلیلی و ارایه‌ی چارچوب اقتضایی برای بررسی رابطه‌ی بین رهبری کارآفرینانه و آمادگی سازمان برای کارآفرینی است. در این نظریه‌ی جدید با پیروی از منطق نظریه‌ی رهبری وضعی مراوده‌ای و تحول‌آفرین، متناسب با سطوح چهارگانه‌ی آمادگی کارآفرینی سازمانی چهار نوع راهبرد رهبری کارآفرینانه (برگرفته شده از الگوی توصیفی ترنبری) با ماهیت وضعی مطرح می‌شود: هنگامی که سطح آمادگی کارآفرینی سازمانی پایین (OER1) است، راهبرد رهبری شتاب‌گری اثربخش خواهد بود. اما زمانی که سطح آمادگی کارآفرینانه‌ی سازمانی زیر متوسط (OER2) و یا بالای متوسط (OER3) است، به‌ترتیب به‌کارگیری راهبردهای رهبری کاوشگری و جست‌وجوگری اثربخش می‌باشد. اما در صورتی که آمادگی کارآفرینی سازمانی در بالاترین سطح (OER4) قرار دارد، به‌کارگیری راهبرد رهبری تلفیق‌گری، اثربخش است. بنابراین رهبران کارآفرین نه تنها تسهیل‌گر فرایند شناسایی فرصت‌های بیرونی و یا مزیت‌های داخلی سازمان/ شرکت هستند، بلکه به‌طور مستقیم نیز در این فرایند نقش فعالی ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

به سوی نظریه رهبری وضعی کارآفرینانه

نویسنده [English]

  • محمدرضا زالی
چکیده [English]

هدف این مقاله، تبیین نظریه‌ی"رهبری وضعی کارآفرینانه" براساس روش نظریه‌پردازی (تحقیق) روایتی و فرا تحلیلی و ارایه‌ی چارچوب اقتضایی برای بررسی رابطه‌ی بین رهبری کارآفرینانه و آمادگی سازمان برای کارآفرینی است. در این نظریه‌ی جدید با پیروی از منطق نظریه‌ی رهبری وضعی مراوده‌ای و تحول‌آفرین، متناسب با سطوح چهارگانه‌ی آمادگی کارآفرینی سازمانی چهار نوع راهبرد رهبری کارآفرینانه (برگرفته شده از الگوی توصیفی ترنبری) با ماهیت وضعی مطرح می‌شود: هنگامی که سطح آمادگی کارآفرینی سازمانی پایین (OER1) است، راهبرد رهبری شتاب‌گری اثربخش خواهد بود. اما زمانی که سطح آمادگی کارآفرینانه‌ی سازمانی زیر متوسط (OER2) و یا بالای متوسط (OER3) است، به‌ترتیب به‌کارگیری راهبردهای رهبری کاوشگری و جست‌وجوگری اثربخش می‌باشد. اما در صورتی که آمادگی کارآفرینی سازمانی در بالاترین سطح (OER4) قرار دارد، به‌کارگیری راهبرد رهبری تلفیق‌گری، اثربخش است. بنابراین رهبران کارآفرین نه تنها تسهیل‌گر فرایند شناسایی فرصت‌های بیرونی و یا مزیت‌های داخلی سازمان/ شرکت هستند، بلکه به‌طور مستقیم نیز در این فرایند نقش فعالی ایفا می‌کنند.