هوش فرهنگی و رابطه‌ی آن با ویژگی‌های کارآفرینانه‌ی مدیران سازمان‌های غیرانتفاعی در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت- دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاده

چکیده

هدف این تحقیق، مطالعه‌ی رابطه‌ی هوش فرهنگی با ویژگی‌های کارآفرینانه‌ی مدیران سازمان‌های غیردولتی است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و روش تحقیق از نوع هم‌بستگی می‌باشد. داده‌های تحقیق، از اعضای هیات موسس سازمان‌های غیرانتفاعی در استان تهران (244 نفر) که حداقل 3 سال سابقه‌ی تعامل‌های فرهنگی را داشته‌اند، با دو پرسش‌نامه‌ی جداگانه برای سنجش هوش فرهنگی و ویژگی‌های کارآفرینان گردآوری شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، رابطه‌ی عمیقی میان الگوی چهارعاملی هوش فرهنگی و هر یک از ویژگی‌های کارآفرینان وجود دارد. هم‌چنین از میان چهار بُعد هوش فرهنگی، ابعاد رفتاری و شناختی در سطح 01/0 با کارآفرینی رابطه علی نشان دادند. بنابراین تقویت هوش فرهنگی رفتاری و شناختی می‌تواند به‌طور مستقیم بر افزایش کارآفرینی سازمانی اثرگذار باشد. این یافته‌ها بیان‌گر این است که هوش فرهنگی را می‌توان به‌عنوان یک عامل حیاتی موفقیت برای اداره‌کنندگان سازمان‌های غیردولتی به‌حساب آورد. نتایج این تحقیق می‌تواند در شناسایی ویژگی‌های موردنیاز برای افرادی که در تعامل‌های چندفرهنگی درگیر هستند، به‌کار گرفته شود و ایده‌ی جدیدی برای مطالعه‌های دانشگاهی و تجربه‌های عملی در حوزه‌ی فرهنگ مطرح کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

هوش فرهنگی و رابطه‌ی آن با ویژگی‌های کارآفرینانه‌ی مدیران سازمان‌های غیرانتفاعی در ایران

نویسندگان [English]

  • محمدجواد نائیجی 1
  • منصوره عباسعلی‌زاده 2
1
2
چکیده [English]

هدف این تحقیق، مطالعه‌ی رابطه‌ی هوش فرهنگی با ویژگی‌های کارآفرینانه‌ی مدیران سازمان‌های غیردولتی است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و روش تحقیق از نوع هم‌بستگی می‌باشد. داده‌های تحقیق، از اعضای هیات موسس سازمان‌های غیرانتفاعی در استان تهران (244 نفر) که حداقل 3 سال سابقه‌ی تعامل‌های فرهنگی را داشته‌اند، با دو پرسش‌نامه‌ی جداگانه برای سنجش هوش فرهنگی و ویژگی‌های کارآفرینان گردآوری شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، رابطه‌ی عمیقی میان الگوی چهارعاملی هوش فرهنگی و هر یک از ویژگی‌های کارآفرینان وجود دارد. هم‌چنین از میان چهار بُعد هوش فرهنگی، ابعاد رفتاری و شناختی در سطح 01/0 با کارآفرینی رابطه علی نشان دادند. بنابراین تقویت هوش فرهنگی رفتاری و شناختی می‌تواند به‌طور مستقیم بر افزایش کارآفرینی سازمانی اثرگذار باشد. این یافته‌ها بیان‌گر این است که هوش فرهنگی را می‌توان به‌عنوان یک عامل حیاتی موفقیت برای اداره‌کنندگان سازمان‌های غیردولتی به‌حساب آورد. نتایج این تحقیق می‌تواند در شناسایی ویژگی‌های موردنیاز برای افرادی که در تعامل‌های چندفرهنگی درگیر هستند، به‌کار گرفته شود و ایده‌ی جدیدی برای مطالعه‌های دانشگاهی و تجربه‌های عملی در حوزه‌ی فرهنگ مطرح کند.