مدیریت دانش در شرکت‌های کوچک و کارآفرین:بررسی عوامل سازمانی اثرگذار در ایجاد و انتقال دانش در صنعت انفورماتیک ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 دکترای اقتصاد دانشگاه MAUP کی‌یف، اوکراین

3 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این مقاله از میان ابعاد مدیریت دانش، دو بعد ایجاد دانش و انتقال دانش را به‌عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته و تلاش دارد عوامل اثرگذار در اجرای موفق این دو بعد مدیریت دانش در شرکت‌های کوچک انفورماتیک را شناسایی کند. جامعه‌ی آماری این تحقیق 48 شرکت از شرکت‌های عضو انجمن انفورماتیک ایران بوده و نمونه‌ی آماری تحقیق شامل 27 شرکت است. از این‌رو با طرح 17 فرضیه و استفاده از ابزار پرسش‌نامه و اجرای آزمون هم‌بستگی، رابطه‌ی میان هر یک از متغیرهای سازمانی را با این دو بعد اندازه‌گیری کرده است. متغیرهای 8گانه عبارتند از فرهنگ اشتراک دانش، فردگرایی، مستندسازی دانش، شبکه‌ی ارتباط‌های سازمانی، ابزارهای فناوری اطلاعات، دانش کارکنان از فناوری اطلاعات، نظام جبران خدمت‌های گروهی و نظام آموزش سازمان. نتایج تایید کرد که فردگرایی اثرگذاری منفی روی انتقال دانش دارد. اثرگذاری مثبت دانش کارکنان از فناوری اطلاعات بر بُعد انتقال دانش و رابطه‌ی مثبت جریان ارتباط‌های غیرمتمرکز سازمانی بر هیچ‌یک از دو بعد تایید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مدیریت دانش در شرکت‌های کوچک و کارآفرین:بررسی عوامل سازمانی اثرگذار در ایجاد و انتقال دانش در صنعت انفورماتیک ایران

نویسندگان [English]

  • سیدرضا سیدجوادین 1
  • عباس احمدی 2
  • داتیس خواجه‌ئیان 3
چکیده [English]

این مقاله از میان ابعاد مدیریت دانش، دو بعد ایجاد دانش و انتقال دانش را به‌عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته و تلاش دارد عوامل اثرگذار در اجرای موفق این دو بعد مدیریت دانش در شرکت‌های کوچک انفورماتیک را شناسایی کند. جامعه‌ی آماری این تحقیق 48 شرکت از شرکت‌های عضو انجمن انفورماتیک ایران بوده و نمونه‌ی آماری تحقیق شامل 27 شرکت است. از این‌رو با طرح 17 فرضیه و استفاده از ابزار پرسش‌نامه و اجرای آزمون هم‌بستگی، رابطه‌ی میان هر یک از متغیرهای سازمانی را با این دو بعد اندازه‌گیری کرده است. متغیرهای 8گانه عبارتند از فرهنگ اشتراک دانش، فردگرایی، مستندسازی دانش، شبکه‌ی ارتباط‌های سازمانی، ابزارهای فناوری اطلاعات، دانش کارکنان از فناوری اطلاعات، نظام جبران خدمت‌های گروهی و نظام آموزش سازمان. نتایج تایید کرد که فردگرایی اثرگذاری منفی روی انتقال دانش دارد. اثرگذاری مثبت دانش کارکنان از فناوری اطلاعات بر بُعد انتقال دانش و رابطه‌ی مثبت جریان ارتباط‌های غیرمتمرکز سازمانی بر هیچ‌یک از دو بعد تایید نشد.