تاثیر شایستگی‌های فردی و اجتماعی بر شخصیت کارآفرینانه (مطالعه موردی: کارکنان بانک توسعه صادرات)

نویسنده

دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی اثر شایستگی‌های فردی (توانایی خودمدیریتی، توانایی خودانگیزشی،‌ توانایی خودآگاهی) و شایستگی‌های اجتماعی (آگاهی اجتماعی،‌ مهارت‌های اجتماعی) بر روی شخصیت کارآفرینانه‌ی کارکنان بانک توسعه صادرات انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. به‌همین منظور نمونه‌ی آماری 240 نفری از بین کارکنان ستاد و 18 شعبه‌ی بانک توسعه صادرات با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسش‌نامه‌ای شامل 29 گویه در مقیاس طیف لیکرت 7تایی بود که با توجه به شاخص‌های شایستگی‌های فردی و اجتماعی و شخصیت کارآفرینانه تدوین شد. روایی پرسش‌نامه با استفاده از نظر صاحب‌نظران و تحلیل گویه‌ها و پایایی آن با آلفای کرونباخ تعیین گردید. برای تحلیل الگوی معادلات ساختاری از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که توانایی خودانگیزی و مهارت‌های اجتماعی هر دو تاثیر معنی‌دار و مثبتی برروی شخصیت کارآفرینانه‌ی کارکنان دارد. اما میزان تاثیر مهارت‌های اجتماعی برروی شخصیت کارآفرینانه بسیار بیش‌تر از توانایی خودانگیزی است. از این‌رو این دو سازه در الگو باقی ماندند و سایر متغییرهای مستقل از الگو حذف شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تاثیر شایستگی‌های فردی و اجتماعی بر شخصیت کارآفرینانه (مطالعه موردی: کارکنان بانک توسعه صادرات)

نویسنده [English]

  • طیبه نیک‌رفتار
چکیده [English]

این پژوهش به‌منظور بررسی اثر شایستگی‌های فردی (توانایی خودمدیریتی، توانایی خودانگیزشی،‌ توانایی خودآگاهی) و شایستگی‌های اجتماعی (آگاهی اجتماعی،‌ مهارت‌های اجتماعی) بر روی شخصیت کارآفرینانه‌ی کارکنان بانک توسعه صادرات انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. به‌همین منظور نمونه‌ی آماری 240 نفری از بین کارکنان ستاد و 18 شعبه‌ی بانک توسعه صادرات با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسش‌نامه‌ای شامل 29 گویه در مقیاس طیف لیکرت 7تایی بود که با توجه به شاخص‌های شایستگی‌های فردی و اجتماعی و شخصیت کارآفرینانه تدوین شد. روایی پرسش‌نامه با استفاده از نظر صاحب‌نظران و تحلیل گویه‌ها و پایایی آن با آلفای کرونباخ تعیین گردید. برای تحلیل الگوی معادلات ساختاری از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که توانایی خودانگیزی و مهارت‌های اجتماعی هر دو تاثیر معنی‌دار و مثبتی برروی شخصیت کارآفرینانه‌ی کارکنان دارد. اما میزان تاثیر مهارت‌های اجتماعی برروی شخصیت کارآفرینانه بسیار بیش‌تر از توانایی خودانگیزی است. از این‌رو این دو سازه در الگو باقی ماندند و سایر متغییرهای مستقل از الگو حذف شدند.