تأثیر سرمایه‌ی ‌فکری بر گرایش‌کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در کسب‌وکارهای نانو

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

در اقتصاد مبتنی بر دانش، موفق‌ترین سازمان‌ها آنهایی خواهند بودکه از سرمایه‌ی ‌فکری خود به‌طور اثرگذارتری برای بهبود عملکرد استفاده می‌کنند. اما از سوی دیگر، دست‌یابی به سطوح بالای عملکرد سازمانی، نیازمند ایجاد و توسعه‌ی گرایش‌کارآفرینانه است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر سرمایه‌ی فکری بر گرایش‌کارآفرینانه و عملکردکسب‌وکار می‌باشد. برای انجام تحقیق، نظرسنجی (پرسش‌نامه با آلفای7/91) از مدیران کسب‌وکارهای تولیدی نانویی کشور (202= n) به عمل آمد. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان می‌دهدکه سرمایه‌ی انسانی به میزان 24 درصد و سرمایه‌ی ساختاری و سرمایه‌ی رابطه‌ای به ترتیب با 42 درصد و 29 درصد بر گرایش کارآفرینانه تاثیرگذار است. هم‌چنین اثر مستقیم سرمایه‌ی انسانی بر عملکرد به میزان 16 درصد بوده و اثر سرمایه‌ی ساختاری و رابطه‌ای بر عملکرد نیز به ترتیب برابر 11 و 5 درصد می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه‌ی انسانی هم به‌طور مستقیم (16درصد) و هم غیرمستقیم (9 درصد) و سرمایه‌های ساختاری و رابطه‌ای تنها به‌طور غیرمستقیم (به‌ترتیب با 16 و11 درصد) و از طریق گرایش‌کارآفرینانه تاثیر معناداری بر عملکرد دارند. نتایج بیانگر این است که گرایش‌کارآفرینانه میان سرمایه‌ی‌ فکری و عملکرد سازمانی، به‌عنوان متغیر تعدیل‌کننده عمل می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تأثیر سرمایه‌ی ‌فکری بر گرایش‌کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در کسب‌وکارهای نانو

نویسندگان [English]

  • میرمحسن مهدی‌وند 1
  • محمدرضا زالی 2
1
2
چکیده [English]

در اقتصاد مبتنی بر دانش، موفق‌ترین سازمان‌ها آنهایی خواهند بودکه از سرمایه‌ی ‌فکری خود به‌طور اثرگذارتری برای بهبود عملکرد استفاده می‌کنند. اما از سوی دیگر، دست‌یابی به سطوح بالای عملکرد سازمانی، نیازمند ایجاد و توسعه‌ی گرایش‌کارآفرینانه است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر سرمایه‌ی فکری بر گرایش‌کارآفرینانه و عملکردکسب‌وکار می‌باشد. برای انجام تحقیق، نظرسنجی (پرسش‌نامه با آلفای7/91) از مدیران کسب‌وکارهای تولیدی نانویی کشور (202= n) به عمل آمد. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان می‌دهدکه سرمایه‌ی انسانی به میزان 24 درصد و سرمایه‌ی ساختاری و سرمایه‌ی رابطه‌ای به ترتیب با 42 درصد و 29 درصد بر گرایش کارآفرینانه تاثیرگذار است. هم‌چنین اثر مستقیم سرمایه‌ی انسانی بر عملکرد به میزان 16 درصد بوده و اثر سرمایه‌ی ساختاری و رابطه‌ای بر عملکرد نیز به ترتیب برابر 11 و 5 درصد می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه‌ی انسانی هم به‌طور مستقیم (16درصد) و هم غیرمستقیم (9 درصد) و سرمایه‌های ساختاری و رابطه‌ای تنها به‌طور غیرمستقیم (به‌ترتیب با 16 و11 درصد) و از طریق گرایش‌کارآفرینانه تاثیر معناداری بر عملکرد دارند. نتایج بیانگر این است که گرایش‌کارآفرینانه میان سرمایه‌ی‌ فکری و عملکرد سازمانی، به‌عنوان متغیر تعدیل‌کننده عمل می‌کند