شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه‌ی خود- خدماتی مسافر در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما"

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

"هما" و شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در این قلمرو بوده و از روش تحقیق ترکیبی و روش فرایندی تحلیل موریسون استفاده شده است. جامعه‌ی آماری در بخش کیفی مدیران شرکت "هما" و در بخش کمّی مسافران این شرکت می‌باشند. در بخش کیفی با 20 نفر خبره مصاحبه‌ی عمیق انجام و جلسه‌های گروه کانونی برگزار شد. در بخش کمّی نمونه‌گیری با استفاده از فرمول کوکران و هم‌چنین 203 عدد پرسش‌نامه‌ی توزیع شده بین مسافران انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی به روش کدگذاری باز و در بخش کمّی با استفاده از نرم‌افزار spss انجام پذیرفت. یافته‌های تحقیق نشان می دهد اقدامات انجام شده در زمینه‌ی کیوسک بسیار اندک و زمینه‌ی تلفن همراه برای شرکت "هما" کاملاً بکر است. از مهم‌ترین فرصت‌های کارآفرینانه در زمینه‌ی وب می‌توان به پیاده‌سازی عملیات مدیریت پروفایل مسافر، در خود- خدماتی مسافر با کیوسک به عملیات پیش از پرواز مسافر در فرودگاه اشاره کرده و هم‌چنین در زمینه‌ی تلفن همراه ارسال اطلاعات پروازی را فرصتی کارآفرینانه در راستای توسعه‌ی کسب‌وکار شرکت معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها