تعداد مقالات: 465
3. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-4


4. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-3


5. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-3


6. صفحات آغازین

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-2


7. صفحات آغازین

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-2


8. صفحات آغازین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-2


12. واکاوی استراتژی‌های بازگشت در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فناورانه

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-19

نرگس ایمانی پور؛ علیرضا جهاندیده؛ علی داوری


13. نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 7-26

قنبر محمدی الیاسی؛ ندا رکنی؛ سید کمیل طیبی


14. تدوین الگوی نهادی کردن کارآفرینی در بخش کشاورزی زیربخش گلخانه‌داری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 7-27

حسن دانایی فرد؛ عادل آذر؛ فاطمه دیده ور


15. تحلیل نظام خط‌مشی‌گذاری برای آموزش غیررسمی کارآفرینی در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 7-35

محمد حسن رحمتی؛ سید محمد مقیمی؛ سید مهدی الوانی


20. الگوی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 7-25

شهریار عزیزی؛ علیرضا موتمنی؛ امیررضا عبداله‌پور


21. نقش سرمایه‌ی شبکه بر قابلیت نوآوری سازمان (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع پیشرفته)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 7-26

رضا زعفریان؛ قنبر محمدی الیاسی؛ ترانه فرخ‌منش؛ ندا موحدی‌پور


22. بررسی رابطه‌ی دینداری با موفقیت کارآفرینان ایرانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 7-25

محمد خدایاری‌فرد؛ محمود احمدپور داریانی؛ بهزاد هدهدی؛ لیلا مؤمنی


23. شناسایی روش‌های یادگیری توسعه‌ی محصول جدید در کسب‌وکارهای با رشد سریع (مورد مطالعه: صنایع تکنولوژی پیشرفته)

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 7-26

قنبر محمدی الیاسی؛ مهران رضوانی؛ ملیحه فرامرزی؛ هادی نوتاش


25. تبیین رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با میانجی تبادلات اجتماعی از منظر عدالت سازمانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 7-26

محمد ابراهیم سنجقی؛ برزو فرهی بوزنجانی؛ ایمان ظهوریان نادعلی؛ حمید درودی