شناسایی عوامل موفقیت مدیریت منابع انسانی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسنده

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موفقیت مدیریت منابع انسانی در کسب­وکارهای کوچک و متوسط انجام شد. به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده­ها از نوع توصیفی- پیمایشی محسوب می­شود. جامعۀ آماری این تحقیق شامل دو گروه صاحبان و مدیران کسب­وکارهای کوچک و متوسط کشاورزی در استان زنجان هستند. با توجه به فرمول کوکران، 196 نفر از مدیران و 208 نفر از صاحبان کسب­وکارهای کوچک و متوسط با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامة محقق ساخته بود. به­منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق، پیش آزمون انجام شد که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس اصلی برای هر دو پرسشنامه بالای 85/0 محاسبه شد. در فاز اول به­منظور شناسایی عوامل موفقیت مدیریت منابع انسانی در کسب­وکارهای کوچک و متوسط از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نمونۀ آماری استفاده شده در فاز اول مدیران کسب­وکارهای کوچک و متوسط بودند. در فاز دوم برای ارزیابی نقش نشانگرها در شکل­گیری هر یک از سازه­های شناسایی شده در فاز تحلیل عاملی اکتشافی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است و نمونۀ آماری این فاز را صاحبان این نوع کسب­وکارها تشکیل می دادند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که عوامل موفقیت مدیریت منابع انسانی در کسب­وکارهای کوچک و متوسط از پنج عامل زیرساختی- حمایتی، مدیریتی، فناوری اطلاعات، انگیزشی و آموزشی تشکیل می­شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting human resources management in small and medium sized enterprises

نویسنده [English]

  • Mahmoud Ahmadpour Daryani
Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

 
The main objective of this study was to identify the factors affecting human resources management in small and medium-sized enterprises. The statistical population of the study consisted of agricultural small and medium enterprise executives in Zanjan Province (N=560) out of whom 196 executives were taken as sample, using Cochran’s Formula and Proportionate Stratified Sampling Technique. The validity of the questionnaire was approved by a panel of experts' judgment. In order to assess the reliability of the questionnaire, Cronbach’s Alpha coefficients were calculated for the main scales of the questionnaire (0.85). The collected data was analyzed by the SPSS (19) and LISREL software (8.5). To identify the factors affecting human resources management, exploratory factor analysis was used, and in order to investigate the fitting indexes of research model, confirmatory factor analysis and structural equations modeling were used. The results showed that affecting factors are formed by six factors including infrastructure, support, management, information technology, incentive as well as policy factors educational factors. In total, these factors explain about 10/67% of the total variance of the affecting factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource management
  • Small and Medium Enterprises
  • Strategy
بردبار، غ و کنجکاو منفرد، ا. (1390). بررسی نقش هوش عاطفی در راهبردهای مدیریت منابع انسانی. توسعه انسانی پلیس، دوره هشتم شماره1:،121-145.
فارسیجانی، ح و عارف­نژاد، م. (1390). رتبه­بندی عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک جهت دستیابی به کلاس جهانی. چشم­انداز مدیریت دولتی، دوره ششم، شماره دوم:75-94.
فرهی بوزنجانی، ب؛ صداقت، ع؛ بازرگانی، م؛ بهادری، م.ک و توفیقی ش. (1389). طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. مجله طب نظامی، دوره دوازدهم شماره 3: 117-122.
مصباحی، م؛ توفیقی، ش و عباس­زاده، ع. (1390). تعیین رویکردی برای توسعه منابع انسانی در مدیریت پرستاری. پژوهش پرستاری ایران،دوره ششم، شماره 1، 17-29.
میرسپاسی، ن؛ معمارزاده طهران، غ و شفیع­زاده، ر. (1388). مدل مدیریت منابع انسانی بخش تعاون. نشریه تعاون، دوره بیستم، شماره 6:  53-89.
نریمانی، م؛ شریف­زاده، ف و سید نقوی، م.ع. (1390). فناوری اطلاعات: راهبردی برای مدیریت کارآمدتر و اثربخش­تر منابع انسانی (مطالعه­ای در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره بیست وششم، شماره 4: 869-884.
Bacon, N., & Hoque, K. (2005). HRM in the SME sector: valuable employees and coercive networks. The International Journal of Human Resource Management, 16(11), 1976-1999.
Brand, M. J., & Bax, E. H. (2002). Strategic HRM for SMEs: Implications for firms and policy. Education+ Training, 44(8/9), 451-463.
Cooper, C. L., & Burke, R. J. (Eds.). (2011). Human resource management in small business: Achieving peak performance. Edward Elgar Publishing.
Cunningham, L. X., & Rowley, C. (2008). The development of Chinese small and medium enterprises and human resource management: A review. Asia Pacific Journal of Human Resources46(3), 353-379.
De Winne, S., & Sels, L. (2010). Interrelationships between human capital, HRM and innovation in Belgian start-ups aiming at an innovation strategy. The International Journal of Human Resource Management, 21(11), 1863-1883.
Georgiadis, A., & Pitelis, C. N. (2012). Human resources and SME performance in services: empirical evidence from the UK. The International Journal of Human Resource Management, 23(4), 808-825.
Giauque, D., Resenterra, F., & Siggen, M. (2010). The relationship between HRM practices and organizational commitment of knowledge workers. Facts obtained from Swiss SMEs. Human Resource Development International, 13(2), 185-205.
Gibbons, P. T., & O'Connor, T. (2005). Influences on strategic planning processes among Irish SMEs. Journal of Small Business Management, 43(2), 170-186.
Gilman, M., & Raby, S. (2013). National context as a predictor of high-performance work system effectiveness in small-to-medium-sized enterprises (SMEs): A UK–French comparative analysis. The International Journal of Human Resource Management, 24(2), 372-390.
Gilman, M., & Raby, S. (2013). National context as a predictor of high-performance work system effectiveness in small-to-medium-sized enterprises (SMEs): A UK–French comparative analysis. The International Journal of Human Resource Management, 24(2), 372-390.
Heneman, R. L., Tansky, J. W., & Camp, S. M. (2000). Human resource management practices in small and medium-sized enterprises: Unanswered questions and future research perspectives. Entrepreneurship: Theory and Practice, 25(1), 11-11.
Honjo, Y., & Harada, N. (2006). SME policy, financial structure and firm growth: evidence from Japan. Small Business Economics, 27(4-5), 289-300.
Hornsby, J. S., & Kuratko, D. F. (2003). Human resource management in US small businesses: A replication and extension. Journal of developmental entrepreneurship, 8(1), 73.
Ijose, O. (2010). Strategic human resource management, small and medium sized enterprises and strategic partnership capability. Journal of Management and Marketing Research, 5, p 1.
Kadiresan, V., Kamil, N. M., Mazlan, M. R. M., Musah, M. B., & Selamat, M. H. (2016). The Influence of Human Resource Practices on Employee Retention: A Case Study. International Journal of Human Resource Studies, 6(3), 122-148.
Kotey, B., & Folker, C. (2007). Employee training in SMEs: Effect of size and firm type—Family and nonfamily. Journal of Small Business Management, 45(2), 214-238.
Lopez‐Cabrales, A., Pérez‐Luño, A., & Cabrera, R. V. (2009). Knowledge as a mediator between HRM practices and innovative activity. Human Resource Management48(4), 485-503.
Marlo, S. (2000). Investigating the use of emergent strategic human resource management activity in the small firm. Journal of Small Business and Enterprise Development7(2), 135-148.
Mayson, S., & Barrett, R. (2006). The ‘science’and ‘practice’of HRM in small firms. Human resource management review, 16(4), 447-455.
Messersmith, J. G., & Wales, W. J. (2013). Entrepreneurial orientation and performance in young firms: The role of human resource management.International Small Business Journal31(2), 115-136.
Ng, Y. C., & Siu, N. Y. (2004). Training and enterprise performance in transition: evidence from China. The international journal of human resource management, 15(4-5), 878-894.
Paauwe, J. (2004). HRM and performance: Achieving long-term viability. Oxford University Press on Demand.
Rauch, A., & Hatak, I. (2016). A meta-analysis of different HR-enhancing practices and performance of small and medium sized firms. Journal of business venturing, 31(5), 485-504.
Rowley, C., and J. Bae. 2002. Globalisation and transformation of human resource management in South Korea. International Journal of Human Resource Management 13(3): 522–49.
Rowley, C., Benson, J., & Warner, M. (2004). Towards an Asian model of human resource management? A comparative analysis of China, Japan and South Korea. The International Journal of Human Resource Management, 15(4-5), 917-933.
Sarosa, S. (2007). The information technology adoption process within Indonesian small and medium enterprises. University of Technology, Sydney.
Stone, L . and Lukaszewski, K .(2009) “An expanded model of the factors affecting the acceptance and effectiveness of electronic human resource management systems” , Human Resource Management Review 2 (19):134 –143
Stone, L . and Stone ,F and Lukaszewski, K . (2006) “Factors affecting the acceptance and effectiveness of electronic human resource systems” , Human Resource Management Review 16 (2 ): 229 –244 .
Tocher, N., & Rutherford, M. W. (2009). Perceived acute human resource management problems in small and medium firms: an empirical examination. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(2), 455-479.
Verreynne, M. L., Parker, P., & Wilson, M. (2011). Employment systems in small firms: A multilevel analysis. International Small Business Journal, 0266242611401445.
Whiteley, A., S. Cheung, and Z.S. Quan. )2000(. Human resource strategies in China. Singapore and River Edge, NJ:World Scientific Publishing Co.
Wong, K-L., Tan, P. Sin, Ng, Y. K., & Fong, C.Y,. (2013). The Role of HRM in Enhancing Organizational Performance, Human Resource Management Research, 3(1), 11-15
Zafar, J., Shaukat, M., & Mat, N. (2010). An Analysis of E-Human Resource Management Practices: A Case Study of State Bank of Pakistan. European Journal of Social Sciences, 15(1), 18-26.
Zhang, M., Macpherson, A., & Jones, O. (2006). Conceptualizing the learning process in SMEs Improving innovation through external orientation. International Small Business Journal, 24(3), 299-323.