اکوسیستم پرورش منتورکارآفرینی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان

چکیده

موضوع بهره‌گیری و پرورش منتورهای کارآفرینی نگرشی تازه برای توسعه پایدار زیست‌بوم کارآفرینی است که ضرورت پرداختن به آن برای حفظ و احیاء مهم‌ترین رکن فضای کسب‌و‌کار یعنی سرمایه انسانی، امری درخور توجه است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی اکوسیستم پرورش منتورهای کارآفرینی شکل‌گرفته و در این رابطه، ضمن تشریح مفهوم، به تبیین عوامل زیست بوم و محیطی شکل‌گیری آن پرداخته است. این تحقیق از منظر نتیجه، کاربردی و از منظر نوع در زمره تحقیقات کیفی گروه کانونی، قرار می‌گیرد. برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و برای تایید کیفیت داده‌ها در هنگام اجرای تکنیک دلفی فازی از پرسش‌نامه استفاده شده است. قلمروی زمانی این پژوهش، سال های 1397 و 1398بوده است. خبرگان منتوری کارآفرینی فعال در شتاب‌دهنده‌های استان تهران، مشارکت‌کنندگان تحقیق را تشکیل دادند. نمونه‌گیری هدفمند بوده و با استفاده از روش گلولة برفی 11 نفر انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد مقولات آموزش و پرورش منتوری، عوامل سازمانی و دولتی در بعد عوامل رسمی و جامعه و فرهنگ منتورپرور و خانواده منتوری در بعد عوامل غیررسمی به همراه 12 مفهوم، الگوی اکوسیستم پرورش منتور کارآفرینی را تشکیل میدهند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship Mentor Development Ecosystem

نویسندگان [English]

  • Mostafa Eslambolchi 1
  • Mohammad Azizi 2
  • Seyed Rasul Hosseini 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Proffesor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The issue of exploiting and nurturing entrepreneurial mentors is a new approach to the sustainable development of the entrepreneurship ecosystem. The present study was formed with the aim of developing ecosystem of entrepreneurship mentors and in this regard, while explaining the concept, has explained the ecological and environmental factors of its formation. This research is exploratory in terms of purpose, developmental in terms of result, and qualitative in terms of data type. Interview and questionnaire tools were used to collect information and confirm their quality. Content analysis methods were used to extract information from the interview data. Entrepreneurship mentors in accelerators in Tehran province formed the research participants. Sampling was purposeful and 11 participant were selected using the snowball method. Findings show that the categories of mentoring education, organizational and governmental factors in the dimension of formal factors and society and mentoring culture and mentoring family in the dimension of informal factors along with 12 concepts form the model of entrepreneurial mentoring ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ecosystem
  • mentor
  • entrepreneurship
  • human capital
  • mentoring culture
احمدزاده، سلیمان، صیادی، سعید، سلاجقه، سنجر، شیخی، ایوب(1396). طراحی الگوی پرورش مدیر به عنوان مربی در بخش دولتی ایران: رویکرد هم‌افزایی. پژوهش نامه مدیریت تحول، 9(18)، 117-141.‎
دانشمندی، سمیه، فتحی واجارگاه، کوروش، خراسانی، اباصلت و قلیچ لی، بهروز(1396). واکاوی اقدامات منتور و منتی در منتورینگ اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام دانشگاه ها: رویکردی کیفی.‎ آموزش و توسعه منابع انسانی، 4(14)، 29-55.
زمانی، غلامحسین و لاری، محمد‌باقر(1385)، پرورش رهبران روستایی با رهیافت راهبری پرورشی منتوری. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 47(24)، 45-58.‎
عزیزی، محمد و آقایی پور،عاطفه (1396). طراحی برنامه مرشدی در کسب‌و‌کار: انتخاب متربی شایسته، توسعه کارآفرینی، 10(2)، 279-298.‎
کوثریه، محمد رضا، نوه ابراهیم، عبدالرحیم و عبدالهی، بیژن(1399)، توسعه منابع انسانی با روش ارشادی (منتورینگ): مطالعه موردی شرکت مدیریت شبکه برق ایران. مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی، 6(3)، 187-219.‎
کورتیس جی. گراوفورد؛ منتوری (راهنمای مدیران و کارآفرینان)؛ ترجمه محمد عزیزی و علی حسن زاده؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1398
مطهری نژاد، حسین. (1396). جذب منابع انسانی بر مبنای شایستگی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 9(1)، 21- 50
هوشیار، وجیهه و رحیم نیا، فریبرز. (1392). ارائه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 1392(13)، 55- 68.
Allen, Stuart, Peter Williams, and Danielle Allen. (2018). Human resource professionals' competencies for pluralistic workplaces. The International Journal of Management Education, 16(2), 309-320.
Aryani, Rita. (2019). Entrepreneurship Learning Model Based on Local Wisdom for Increasing Student Creative Business. Indonesian Journal of Contemporary Education, 1(1), 24-31.
Beattie, Rona S. (2002). Line managers as facilitators of learning: Empirical evidence from voluntary sector. Proceedings of Human Resource Development Research and Practice across Europe Conference. Edinburgh, Scotland: Napier University.
Clutterbuck, David. (2005). "Establishing and maintaining mentoring relationships: An overview of mentor and mentee competencies." SA Journal of Human Resource Management 3(3), 2-9.
Corbin, Juliet, and Anselm Strauss. (2008). Strategies for qualitative data analysis. Basics of Qualitative Research. Techniques and procedures for developing grounded theory, 3.
Egan, Toby, and Patrina M. Clark. (2019). Exploring Mentoring Program Efficacy Withe in the Context of EBOCD: Leveraging Naturally Occurring Circumstances to Deploy an Experiment. In Evidence-Based Initiatives for Organizational Change and Development (pp. 515-525). IGI Global.
El-Baz, Hazim S., and Sameh M. El-Sayegh. (2010)، Competency Domain Model and the Perception of Engineering Managers in the United Arab Emirates، Engineering Management Journal, 22 (1): 3- 12
Graneheim, Ulla H., and Berit Lundman. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24(2), 105-112.
Heppe, Eline CM, Janis B. Kupersmidt, Sabina Kef, and Carlo Schuengel. (2019). Does having a similar disability matter for match outcomes?: A randomized study of matching mentors and mentees by visual impairment. Journal of community psychology, 47(2), 210-226.
Kaptein, Muel. (2019). The moral entrepreneur: A new component of ethical leadership. Journal of Business Ethics, 156(4), 1135-1150.
Kelly, Richard. (2019). Leadership Development and Mindsets—From Directive to Collective Behaviour. In Constructing Leadership 4.0 (pp. 123-152). Palgrave Macmillan, Cham.
Klasen, Nadine, and David Clutterbuck.(2012).Implementing mentoring schemes, Routledge.
Megginson, David, David Clutterbuck, and Bob Garvey. (2006). "Mentoring in action": A practical guide, Kogan Page Publishers.
Moody, E. J., Kaiser, K., Sharp, D., Kubicek, L. F., Rigles, B., Davis, J., ... & Rosenberg, C. R. (2019). Improving Family Functioning Following Diagnosis of ASD: A Randomized Trial of a Parent Mentorship ----Program. Journal of Child and Family Studies, 28(2), 424-435.
Ni, Lee Bih. (2013). Self-Directed Learning. International Journal of Computer Networks and Wireless Communications, 3(2), 62-66
Petersen, Renate, Ruth Grümmer, Verena Jendrossek, Wolfgang Sauerwein, and Ulrike Schara. (2018). Mentoring in a medical faculty: a chance for organisational learning. International Journal of Learning and Change, 10(3), 198-219.
Sangka، Khresna Bayu. (2016). A competency model for operations managers in Indonesian Third-Party Logistics (3PL) providers.
Stam, Erik. (2014). The Dutch Entrepreneurial Ecosystem. Available at: https://www.researchgate. net/ publication/ 272247666, The Dutch Entrepreneurial Ecosystem.
Vakola, Maria, Klas Eric Soderquist, and Gregory P. Prastacos. (2007)، “Competency management in support of organizational change”، Hnternational Journal of Manpower، 28 (34):260- 275.
Xi, Guoqian, Jörn Block, Frank Lasch, Frank Robert, and Roy Thurik. (2018). Work experience from paid employment and entry mode to entrepreneurship: business takeover versus new venture start-up. Revue de lEntrepreneuriat, 17(2), 91-112.
Young, Doreen B. (2015). Strategies for formally mentoring future business leaders. (Doctoral dissertation, Walden University).