واکاوی استراتژی‌های بازگشت در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فناورانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

چکیده

از آنجا که بسیاری از کسب‌وکارها به دلایل مختلف درونی و محیطی با اُفول مواجه می‌شوند، مبحث استراتژی‌های بازگشت در ادبیات کسب‌وکار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استراتژی‌های بازگشت، آن دسته از استراتژی‌هایی هستند که سازمان را برای مواجهه با شرایط اُفول و خروج از آن آماده می‌سازند. در این مقاله هدف، شناسایی استراتژی‌های بازگشت در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فناورانه است. شیوه انجام پژوهش از منظر هدف، کاربردی و برحسب گردآوری داده‌ها، کیفی با رویکرد موردپژوهی چندگانه است. جامعه آماری نیز متشکل از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تثبیت شده فناورانه در شهرستان تهران است. داده‌های موردنیاز با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق واقعه‌محور با مدیران 7 کسب‌وکار کوچک و متوسط فناورانه که دچار اُفول شده‌اند، جمع‌آوری و تحلیل شده است. نتایج تحلیل داده‌های کیفی نشان می‌دهد، استراتژی‌های بازگشت در دو دسته کلی محتوامحور و فرایندمحور و در پنج طبقه محوری مستحکم‌سازی دارایی و هزینه، تمرکز بر فعالیت‌های کلیدی، رشد و بازیابی، تغییر ساختار سازمانی و تغییر فرهنگ و رهبری دسته‌بندی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring turnaround strategies in high-tech SMEs

نویسندگان [English]

  • Narges Imanipour 1
  • Alireza Jahandideh 2
  • Ali Davari 3
1 Business Creation department, Entrepreneurship Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
2 University of Tehran
3 Department of business creation, Faculty of entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Since most of the businesses face the organizational decline due to internal and environmental causes, the concept of turnaround strategies is one of the important concerns among business scholars and practitioners. Turnaround strategies are those which prepare the organization for facing the decline situation. Decline means, deterioration of organizations performance and resources in a specific period of time. In this article, we seek to explore different turnaround strategies among high-tech SMEs. We used a qualitative approach to address the articles main question. The sample was driven by high-tech SMEs which have experienced decline situation in their organizational life cycle. The survey data was gathered by depth interviews with 7 cases. The result shows that turnaround strategies can be divided into two main categories: Content-Oriented and Process Oriented. These strategies include Cost/Asset Retrenchment, Focusing on main activities, Growth and Recovery, Change in Organizational Structure and Change in Culture and Leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Strategy"
  • "Turnaround Strategy"
  • "Organizational Decline"
  • "اhigh-tech Small and Medium Enterprises"
رنجبر، هادی؛ حق‌دوست، علی‌اکبر؛ صلصالی، مهوش؛ خوشدل، علیرضا؛ سلیمانی، محمدعلی و بهرامی، نسیم (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10(3):238 -250.
فرخ، شیما؛ کردنائیج، اسدالله؛ خدادادحسینی، سیدحمید و زالی، محمدرضا (1396). شناسایی الگوی رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی ایران، با استفاده از نظریه برخاسته از داده‌ها، توسعه کارآفرینی، 10(3): 457-475.
مقیمی، محمد و احمدپور داریانی، محمود (1387). آموزش کارآفرینی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها، توسعه کارآفرینی، (1): 207-245.
میرزایی اهرنجانی، حسن و رحمتی، محمدحسین (1384). عوامل مؤثر بر اُفول سازمان، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، دانشگاه تهران، شماره 11، 74-49.
Arasti, Z., Zandi, F., & Bahmani, N. (2014). Business failure factors in Iranian SMEs: Do successful and unsuccessful enrepreneurs have different viewpoints. Journal of Global Entrepreneurship Research, 4(1) , 1-14
Bock, A. J., Opsahl, T., George, G., & Gann, D. M. (2012). The Effects of Culture and Structure on Strategic Flexibility during Business Model Innovation. Journal of Management Studies, 49(2), 279–305.
Boyle, R. D., & Desai, H. B. (1991). Turnaround Strategies for Small Firms. Journal of Small Business Management, 29(3), 33–42.
Cameron, A. C., Trivedi, P. K., Milne, F., & Piggott, J. (1988). A microeconometric model of the demand for health care and health insurance in Australia. The Review of Economic Studies, 55(1), 85–106.
Chowdhury, S. D., & Lang, J. R. (1993). Crisis, Decline, and Turnaround: a Test of Competing Hypotheses for Short-Term Performance Improvement in Small Firms. Journal of Small Business Management, 31(4), 8–17.
Dess, G. G., & Davis, P. S. (1984). Porter’s (1980) generic strategies as determinants of strategic group membership and organizational performance. Academy of Management Journal, 27(3), 467–488.
Hambrick, D. C., & D’Aveni, R. A. (1988). Large corporate failures as downward spirals. Administrative Science Quarterly, 1–23.
Lasfer, Meziane and Remer, laxmi, Corporate Financial Distress and Recovery: The UK Evidence (November 7, 2010). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1704411.
Lautz, W., Joachim, J., & Naldi, L. (2015). A turnaround of a SME family business during an organizational crisis, Published Master's thesis, Jönköping University, Jönköping International Business School, Sweden.
Madrid-Guijarro, A., Garc??a-P??rez-de-Lema, D., & Van Auken, H. (2013). An investigation of spanish sme innovation during different economic conditions. Journal of Small Business Management, 51(4), 578–601.
Mintzberg, H., & Waters, J. A. (1985). Of strategies, deliberate and emergent. Strategic Management Journal, 6(3), 257–272.
O’Neill, H. M. (1986). Turnaround and recovery: What strategy do you need? Long Range Planning, 19(1), 80–88.
Pearce, J. A. & R. (1993). Toward improved theory and research o business turnaround. Journal of Management, 19(3), 613–636.
Pearce, J. A., & Robbins, D. K. (2008). Strategic transformation as the essential last step in the process of business turnaround. Business Horizons, 51(2), 121–130.
Pretorius, M. (2009). Defining Business decline, failure and turnaround: A content analysis. The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management, 2(1), 1 - 16.
Rasheed, H. S. (2005). Turnaround Strategies for Declining Entrepreneurial Firms: the Effects of Performance and Resources. (C) Journal of Developmental Entrepreneurship, 10(3), 239–252.
Schecter, D. C. H. and S. M. (2016). Mature Industrial-Product Business Units1 Turnaround Strategies for. Academy of Management Journal, 26(2), 231–248.
Schmitt, A., & Raisch, S. (2013). Corporate Turnarounds: The Duality of Retrenchment and Recovery. Journal of Management Studies, 50(7), 1216–1244.
Schoenberg, R., Collier, N., & Bowman, C. (2013). Strategies for Business Turnaround and Recovery: A Review and Synthesis Richard Schoenberg, Nardine Collier, Cliff Bowman Cranfield University School of Management. European Business Review, 25(3), 243–262.
Sudarsanam, S., & Lai, J. (2001). and Turnaround Strategies : An Empirical Analysis. British Hournal of Management, 12(3), 183–199.
Tangpong, C., Abebe, M., & Li, Z. (2015). A Temporal Approach to Retrenchment and Successful Turnaround in Declining Firms. Journal of Management Studies, 52(5), 647–677.
Trahms, C. a., Ndofor, H. a., & Sirmon, D. G. (2013). Organizational Decline and Turnaround: A Review and Agenda for Future Research. Journal of Management, 39(5), 1277–1307.