دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 43، بهار 1398، صفحه 1-160 
6. سازماندهی کسب و کار جدید: چه فعالیت‎های پیش‎سازمان را ایجاد می‎کنند؟

صفحه 101-120

کامبیز طالبی؛ سیدهادی فرحزادی؛ سیدرضا حجازی؛ سید مجتبی سجادی