دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 46، اسفند 1398، صفحه 481-600 
7. توسعه‌ شاخص انگیزش کارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینانه ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

صفحه 601-620

10.22059/jed.2020.295808.653235

بهاره ملکی؛ حبیب الله رعنایی کردشولی؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ محمدهاشم موسوی حقیقی


8. طراحی مدل تاب آوری استارتاپ های مبتنی بر فاوا با رویکرد آمیخته

صفحه 621-640

10.22059/jed.2020.295909.653236

حسین رحمان سرشت؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی؛ شهیده دوست محمدیان