دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 44، شهریور 1398، صفحه 161-320 
مفهوم‌پردازی "کنش کارآفرینانه"

صفحه 241-260

10.22059/jed.2019.270544.652814

ابوالقاسم عربیون؛ علی مبینی دهکردی؛ نیلوفر سلاجقه