الگوی بین‌المللی سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی(مورد مطالعه: دانشگاه های برتر ایران)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 استادیار ، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
بین‌المللی سازی یکی از شاخص‌های مهم برای دانشگاه‌ها است، به رغم توجه بسیاری مطالعات به مؤلفه‌های بین‌المللی سازی دانشگاه تا کنون به جایگاه کارآفرینی در این زمینه توجه چندانی نگردیده و الگوی جامعی از بین‌المللی سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی ارائه نشده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی، از نظر نحوه به دست آوردن داده‌ها روش کیفی، از نوع نظریه داده بنیاد می‌باشد. ابزارگردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 14 نفر از خبرگان حوزه بین‌المللی سازی دانشگاه وکارآفرینی با روش نمونه گیری هدفمند انجام گردید، همچنین تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از کدگذاری اولیه و ثانویه توسط اطلس تی 8 انجام گرفت که در نهایت به شناسایی 12 مقوله به همراه 35 کد منجر شده است که مفاهیمی مانند فرصت‌های دانشگاهی، محیط بین‌الملل پیش‌شرط‌های علی برای بین‌المللی سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی بوده و به نتایجی از قبیل قابلیت‌های پویا، مراکز نوآوری و مشارکت بین‌الملل موجب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Internationalization pattern of University with an Entrepreneurial Approach (case study: Iranian Universities)

نویسندگان [English]

  • Babak Ziyae 1
  • Mehran Rezvani 2
  • Mohammad Hasan Mobarki 2
  • Mehdi Tajpour 3
1 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor , Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Ph.D. candidate of Corporate Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Internationalization is one of the most important indicators for universities, although many studies have focused on the internationalization aspects of the university, but the position of entrepreneurship has not been given much attention, even they don't give a comprehensive pattern of university internationalization with the entrepreneurial approach. The purpose of this study is fundamental research, in terms of how to obtain qualitative in data collection approach, with a design method of grounded theory, so by Purposeful sampling, 14 semi-structured interviews with experts in the field of entrepreneurship and internationalization of university have been held. Then by analyzing the literature review and an interview data by using primary and secondary coding in Atlas.ti 8, twelve (12) categories along with 35 codes have been identified. Concepts such as academic opportunities, the international environment are prerequisites for internationalization of the university with an entrepreneurial approach and finally led to the results such as dynamic capabilities, innovation centers, and international partnerships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Higher Education
  • Internationalization University
  • Entrepreneurial University
  • Innovation
احمدی، سیداحمد؛ تقوی‌نیا، منصوره؛ سلطانی عربشاهی، سیدکامران و قاسمی، محمدصادق (1396).« نقش متقابل رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و بین‌المللی‌سازی آموزش». فصل‌نامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،14(2): 83-93.
باقری‌مجد، روح‌الله؛ مهدی‌پور، پوسف و باقری‌مجد، عادل (1397)، « تأثیر رهبری کارآفرینی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی محرک‌های نوآورانه در آموزش عالی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)»، توسعه کارآفرینی،11(4):739-758.
بهرام چوبین، مینا؛ مشرف‌جوادی، محمدحسین و صفری، علی (1395). «ارزیابی و رتبه‌بندی معیارهای دانشگاه کارآفرین (مورد مطالعه: دانشگاه‌‌های استان اصفهان)». توسعه کارآفرینی، 9(4): 691-710.
حمیدپاشا؛ موسوی میرکلایی، محبوبه‌السادات و دلفانی، ساناز (1393)، «کارآفرینی در دانشگاه‌های نسل سوم و چالش‌های پیشِ رو در عرصه منابع انسانی»، همایش بین‌المللی مدیریت.
کردنائیج، اسدالله؛ احمدی، پرویز؛ قربانی، زهرا و نیاکان‌لاهیجی، نازیلا (1391). «بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس». فصلنامه توسعه کارآفرینی، 5(3): 47-64.
صنوبر، ناصر؛ سروری، رحیم و جبارزاده، یونس (1397)، «بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان: نقش دانش بازار خارجی و تشخیص فرصت کارآفرینانه بین‌الملل»، توسعه کارآفرینی،11(3):461-479
مبینی دهکردی، علی؛ نانکلی، علیرضا و جامه بزرگی، محمدجواد (1395)، «بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر بین‌المللی‌سازی شرکت‌های موجود در صنعت شیشه و بلور ایران با نقش میانجی‌گری فرهنگ سازمانی»، فصلنامه توسعه کارآفرینی،9(4):711-729
 
Ahmad, N. H., Halim, H. A., Ramayah, T., Popa, S., & Papa, A. (2018). The ecosystem of entrepreneurial university: the case of higher education in a developing country. International Journal of Technology Management, 78(1-2): 52-69.
Alexander, U., & Evgeniy, P. (2012). The entrepreneurial university in Russia: from idea to reality. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 52, 45-51.
Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. Journal of studies in international education, 11(3-4): 290-305.
Arasti, Z. Zarei, H., & Didehvar, F. (2014). Identifying the Evaluative Indicators of Regulatory Policies for the Development of Social Entrepreneurshi, Springer Science+Business Media New York.
Arnaut, D. (2010). "Towards an Entrepreneurial University". IJMS, 3(1). 136-152.
Audretsch, D. B., Lehmann, E. E., & Menter, M. (2016). Public cluster policy and new venture creation. Economia e Politica Industriale, 43(4):, 357-381.
Baporikar, N. (2019). Significance and Role of Entrepreneurial University in Emerging Economies. International Journal of Applied Management Sciences and Engineering (IJAMSE), 6(1): 46-61.
Bischoff, K., Volkmann, C. K., & Audretsch, D. B. (2018). Stakeholder collaboration in entrepreneurship education: An analysis of the entrepreneurial ecosystems of European higher educational institutions. The Journal of Technology Transfer, 43(1): 20-46.
Bonardo, D., Paleari, S., & Vismara, S. (2011). Valuing university–based firms: The effects of academic affiliation on IPO performance. Entrepreneurship theory and practice, 35(4): 755-776.
Brajkovic, L., & Helms, R. M. (2018). Mapping Internationalization on US Campuses. International Higher Education(92): 11-13.
Brito, S. M. d. R. B. (2018). Introductory Chapter: Entrepreneurship as a Trend and as a Challenge Entrepreneurship-Trends and Challenges: IntechOpen.
Bronstein, J., & Reihlen, M. (2014). Entrepreneurial university archetypes: A meta-synthesis of case study literature. Industry and Higher Education, 28(4):262-245.
Budyldina, N. (2018). Entrepreneurial universities and regional contribution. International Entrepreneurship and Management Journal, 14(2): 265-277.
Centobelli, P., Cerchione, R., & Esposito, E. (2019). Exploration and exploitation in the development of more entrepreneurial universities: A twisting learning path model of ambidexterity. Technological Forecasting and Social Change, 141, 172-194.
Chankseliani, M. (2018). Four rationales of HE internationalization: Perspectives of UK universities on attracting students from former Soviet countries. Journal of studies in international education, 22(1): 53-70.
Civera, A., Meoli, M., & Vismara, S. (2019). Do academic spinoffs internationalize? The Journal of Technology Transfer, 44(2), 381-403.
Colombo, M. G., D’Adda, D., & Piva, E. (2010). The contribution of university research to the growth of academic start-ups: an empirical analysis. The Journal of Technology Transfer, 35(1), 113-140.
Corbin, J., Strauss, A. L., & Strauss, A. (2015). Basics of qualitative research: sage.
Cunningham, J. A., Guerrero, M., & Urbano, D. (2017). Entrepreneurial universities—overview, reflections, and future research agendas THE WORLD SCIENTIFIC REFERENCE ON ENTREPRENEURSHIP: Volume 1: Entrepreneurial Universities Technology and Knowledge Transfer (pp. 3-19): World Scientific.
Cunningham, J. A., Menter, M., & Wirsching, K. (2019). Entrepreneurial ecosystem governance: A principal investigator-centered governance framework. Small Business Economics, 52(2), 545-562.
Dalmarco, G., Hulsink, W., & Blois, G. V. (2018). Creating entrepreneurial universities in an emerging economy: Evidence from Brazil. Technological Forecasting and Social Change, 135, 99-111.
Duane Ireland, R., Kuratko, D. F., & Morris, M. H. (2006). A health audit for corporate entrepreneurship: innovation at all levels: part II. Journal of business strategy, 27(2), 21-30.
Errasti, N., Bezanilla, M.-J., García-Olalla, A., Auzmendi, E., & Paños, J. (2018). Factors and maturity level of entrepreneurial universities in Spain. International Journal of Innovation Science, 10(1), 71-91.
Etzkowitz, H. (2014). The entrepreneurial university wave: from ivory tower to global economic engine. Industry and Higher Education, 28(4), 223-232.
Garcia-Morales, V. J., Llorens-Montes, F. J., & Verdú-Jover, A. J. (2006). Antecedents and consequences of organizational innovation and organizational learning in entrepreneurship. Industrial Management & Data Systems, 106(1), 21-42.
Guerrero, M., Urbano, D., & Salamzadeh, A. (2015). Entrepreneurial transformation in the Middle East: experiences from Tehran Universities. Technics Technologies Education Management, 10(4), 533-537.
Kiederich, A. (2007). Investigating New Technology Based Firm (NTBF) internationalization: The impact on performance, the process and the antecedents.
Kirk, S. H., Newstead, C., Gann, R., & Rounsaville, C. (2018). Empowerment and ownership in effective internationalisation of the higher education curriculum. Higher Education, 76(6), 989-1005.
Knight, J. (2007). Internationalization: Concepts, complexities and challenges International handbook of higher education (pp. 207-227): Springer.
Lahikainen, K., Kolhinen, J., Ruskovaara, E., & Pihkala, T. (2019). Challenges to the development of an entrepreneurial university ecosystem: The case of a Finnish university campus. Industry and Higher Education, 33(2), 96-107.
Lombardi, R., Lardo, A., Cuozzo, B., & Trequattrini, R. (2017). Emerging trends in entrepreneurial universities within Mediterranean regions: an international comparison. EuroMed Journal of Business, 12(2), 130-145.
Mascarenhas, C., Marques, C. S., Galvão, A. R., & Santos, G. (2017). Entrepreneurial university: towards a better understanding of past trends and future directions. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 11(03), 316-338.
Meoli, M., Paleari, S., & Vismara, S. (2013). Completing the technology transfer process: M&As of science-based IPOs. Small Business Economics, 40(2), 227-248.
Miller, K., Alexander, A., Cunningham, J., & Albats, E. (2018). Entrepreneurial academics and academic entrepreneurs: A systematic literature review.
Montoro-Sánchez, Á., Ortiz-de-Urbina-Criado, M., & Romero-Martínez, A. M. (2009). The decision to use alliances as corporate entrepreneurship: The role of resources and skills. Group Decision and Negotiation, 18(5), 431.
Rae, D., & Wang, C. L. (2015). Entrepreneurial learning: New perspectives in research, education and practice: Routledge.
Rubens, A., Spigarelli, F., Cavicchi, A., & Rinaldi, C. (2017). Universities’ third mission and the entrepreneurial university and the challenges they bring to higher education institutions. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 11(03), 354-372.
Salamzadeh, A., Salamzadeh, Y., & Daraei, M. (2011). Toward a systematic framework for an entrepreneurial university: a study in Iranian context with an IPOO model. Global Business and Management Research: An International Journal, 3(1), 31-37.
Schillo, R. S. (2018). based spin-offs as agents in the entrepreneurial ecosystem. The Journal of Technology Transfer, 43(1), 222-239.
Schmitz, A., Urbano, D., Dandolini, G. A., de Souza, J. A., & Guerrero, M. (2017). Innovation and entrepreneurship in the academic setting: a systematic literature review. International Entrepreneurship and Management Journal, 13(2), 369-395.
Take, H., & Shoraku, A. (2018). Universities’ Expectations for Study-Abroad Programs Fostering Internationalization: Educational Policies. Journal of studies in international education, 22(1), 37-52.
Tayauova, G. T., & Bektas, C. B. (2018). An Overview of Entrepreneurial Universities and Main Barriers to Entrepreneurial University Development in Kazakhstan. The Journal of Economic Research & Business Administration, 124(2), 245-253.
Wood, M. S. (2011). A process model of academic entrepreneurship. Business horizons, 54(2), 153-161.
Wright, M., Siegel, D. S., & Mustar, P. (2017). An emerging ecosystem for student start-ups. The Journal of Technology Transfer, 42(4), 909-922.
Wu, H., & Zha, Q. (2018). A new typology for analyzing the direction of movement in higher education internationalization. Journal of studies in international education, 22(3), 259-277.
Yonezawa, Y. (2017). Internationalization management in Japanese universities: the effects of institutional structures and cultures. Journal of studies in international education, 21(4), 375-390.
Zaman, K., & Mohsin, A. (2014). Internationalization of universities: emerging trends, challenges and opportunities. Journal of Economic Info, 1(1), 1-9.
Ziyae, B., & Tajpour, M. (2016). Designing a comprehensive model of entrepreneurial university in the science and technology parks. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 12(3), 267-280.