کاربردها و الزامات بکارگیری پلتفرم های ‌تامین‌مالی جمعی در کسب وکارهای تثبیت شده ‌خدماتی–‌ ورزشی( مورد مطالعه باشگاههای فوتبال ایران)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 گروه کسب وکار دانشکده کارآفرینی

چکیده

تامین‌مالی‌جمعی یک فراخوان عمومی اینترنتی برای تامین سرمایه از جمعیتی گسترده است که با پاداش مادی یا معنوی همراه است. این روش اغلب به عنوان جایگزین یا مکمل روشهای مرسوم تامین مالیِ استارت آپها و کارآفرینان نوپا معرفی شده است. پژوهش حاضر به بررسی‌کاربردهای تامین ‌مالی ‌جمعی درون کسب وکارهای تثبیت شده خدماتی‌- ورزشی پرداخته و الزامات استفاده از این پلتفرم‌های تخصصی را شناسایی می‌نماید. این پژوهش ازنظر جهت‌گیری، کاربردی و بر حسب شیوه گردآوری اطلاعات کیفی است و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها بهره جسته است. در این راستا با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند زنجیره ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته با 22 نفر از خبرگان در زمینه تامین ‌مالی‌جمعی و اداره باشگاههای فوتبال به‌عمل آمده و داده‌های حاصله با استفاده از کدگذاری باز و محوری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. براساس یافته‌ها؛ کسب وکارهای تثبیت شده می‌توانند از تامین‌مالی‌جمعی به عنوان یک روش مناسب برای ایده‌یابی، انجام مسئولیت اجتماعی، تامین‌مالی‌مستقیم و غیرمستقیم پروژه‌های مورد نظر سازمان استفاده نمایند. الزامات شناسایی شده برای بکارگیری تامین مالی جمعی نیز در سه محور اصلی دسته بندی گردیده اند که عبارتند از: 1- خصوصیات سازمان جمع سپار، 2- ویژگیهای فناورانه و 3- ویژگیهای محیطی که سازمان جمع سپار در آن به کسب وکار می پردازد.
کلید واژه‌ها: اعتماد، باشگاه فوتبال، تامین‌مالی‌جمعی، کسب وکار تثبت شده.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Enterprise Crowdfunding in Iranian Football Clubs: Applications & Requirements

نویسندگان [English]

  • Reza Mohammadkazemi 1
  • gholamhosein hosein nia 2
  • hamidreza habibi 3
1 Associate, professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 Associate, professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
3 business creation department of faculty of entrepreneurship,university of tehran
چکیده [English]

Crowdfunding is the practice of funding a project or venture by raising money from a large number of people who each contribute a relatively small amount, typically via the Internet. Crowdfunding has been Wildly used as a new method of funding for startups and new ventures. This paper seeks to study applications and requirements of applying crowdfunding in the Enterprises. The research method is qualitative , and Thematic analysis has been used to analyse convergent interviews with 22 expert in the field of crowdfunding & football club governance. Based on the findings , application of crowdfunding in football clubs can be categorized as idea generation,funding and creation of shared value. The identified requirements for using Crowdfunding can be classified in three main areas: technological factors, organization readiness and environment that enterprise is located in.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crowdfunding
  • football clubs
  • Enterprise
  • trust

 

احسانی، محمد؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ هنری،  حبیب و  مندعلی‌زاده، زینب(1397)."شناسایی ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش"، مدیریت ورزشی، (4)9،  599-616
احمدی‌کافشانی، عبدالله؛  رضوانی، مهران؛  چیت‌سازان، هستی و  محمدکاظمی، رضا(1397). "واکاوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در جذب سرمایه از فرشتگان کسب‌وکار"، توسعه کارآفرینی، (4)11،  621-940
چیت‌سازان،هستی؛  طالبی، کامبیز و  محب‌علی،امیر(1396)."شناسایی و اولویت‏‌بندی رایج‌ترین روش‌های  تأمین مالی خودراه‌انداز در کسب‏‌و‌کارهای نوپای حوزه IT"،  توسعه کارآفرینی، (1)10،  61-79 
حاجی‌غلام‌سریزدی، علی؛  رجب‌زاده قطری، علی؛  مشایخی، علینقی و حسن‌زاده ، علی(1397). " بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تأمین‌مالی‌جمعی"،  رشد فناوری، سال 15، شماره57،.44-53
زهرهوندیان،کریم؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ احسانی، محمد و  امیری، مجتبی(1395)."طراحی و تدوین مدل قابلیت‌های بازاریابی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران"،   مدیریت ورزش، (1)7، 81-95
سلطانی، مصطفی؛ کارگر، غلامعلی؛ کشکر، سارا و غفوری، فرزاد(1396)."طراحی الگوی درآمدزایی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران"، توسعه مدیریت ورزش،  (4)7، 30-21
هاشمی‌نکو، علیرضا؛ مبارکی، محمدحسن؛ رضائیان،  علی و ایمانی‌پور، نرگس (1397). "اهداف، باورها و فرآیند تصمیم‌گیری فرشتگان کسب‌وکار"، توسعه کارآفرینی، (3)11، 561-580
Aitamurto, T., Leiponen, A., & Tee, R. (2011). The promise of idea crowdsourcing–benefits, contexts, limitations. Nokia Ideasproject White Paper1, 1-30.
Beaulieu, T., Sarker, S., & Sarker, S. (2015). A Conceptual Framework for Understanding Crowdfunding. CAIS37, 1.
Belleflamme, P., Omrani, N., & Peitz, M. (2015). The economics of crowdfunding platforms. Information Economics and Policy33, 11-28.
Block, J. H., Colombo, M. G., Cumming, D. J., & Vismara, S. (2018). New players in entrepreneurial finance and why they are there. Small Business Economics50(2), 239-250.
Brabham, D. C. (2009). Crowdsourcing the public participation process for planning projects. Planning Theory8(3), 242-262.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology3(2), 77-101
Brinkmann, S. (2013). Qualitative interviewing. Oxford university press.
Brison, N. T., Byon, K. K., & Baker III, T. A. (2016). To tweet or not to tweet: the effects of social media endorsements on unfamiliar sport brands and athlete endorsers. Innovation18(3), 309-326.
Bryman, A.( 2008). Social research methods. Oxford University Press Inc.
Colombo, M. G., Franzoni, C., & Rossi–Lamastra, C. (2015). Internal social capital and the attraction of early contributions in crowdfunding. Entrepreneurship theory and practice39(1), 75-100.
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice39(3), 124-130.
Cumming, D. J., & Johan, S. A. (2013). Venture capital and private equity contracting: An international perspective. Academic Press.
Dolles, H., & Schweizer, R. (2010). Advancing the network of value captures in the football business: The Everton Football Club case. In European Academy of Management 10th Annual Meeting, Rome, Tor Vergata University.
Eisenmann, T., Parker, G., & Van Alstyne, M. W. (2006). Strategies for two-sided markets. Harvard business review84(10), 92.
Fiedler, S., & Horsch, A. (2014). Crowdinvesting as a financing alternative. Magazine for SMEs and Entrepreneurship, 62(1), 98-91.
Gómez, J. M., Sandau, A., Sevimli, K., Schmitt, C., & Halberstadt, J. (2016). Proof of concept-Enterprise Crowdfunding. In CONF-IRM (p. 26).
Haas, P., Blohm, I., & Leimeister, J. M. (2014). An empirical taxonomy of crowdfunding intermediaries. Proceedings of the 35th international conference on information systems, Auckland, New Zealand
Hossain, M., & Oparaocha, G. O. (2017). Crowdfunding: motives, definitions, typology and ethical challenges. Entrepreneurship Research Journal7(2).
Howe, J. (2006). The rise of crowdsourcing. Wired magazine14(6), 1-4.
Infodev.(2013).Information for Development Program. World Bank Report
Ingram, C., & Vaast, E. (2016). Introduction to the Crowdfunding and the Wisdom of the Crowds Minitrack. In 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) (pp. 3504-3504). IEEE.
Jovanović, T. A. N. J. A., Bansemir, B. A. S. T. I. A. N., Kirchner, M. A. R. T. I. N., & Voigt, K. I. (2017). The crowdfunding idea contest of BMW. In Proceedings of the 26th international association for management of technology conference, Vienna, Austria.
Kang, M., Gao, Y., Wang, T., & Zheng, H. (2016). Understanding the determinants of funders’ investment intentions on crowdfunding platforms: A trust-based perspective. Industrial Management & Data Systems116(8), 1800-1819.
McKenny, A. F., Allison, T. H., Ketchen Jr, D. J., Short, J. C., & Ireland, R. D. (2017). How should crowdfunding research evolve? A survey of the entrepreneurship theory and practice editorial board. Entrepreneurship Theory and Practice41(2), 291-304.
Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of business venturing29(1), 1-16.
Motowidlo, S. J., & Van Scotter, J. R. (1994). Evidence that task performance should be distinguished from contextual performance. Journal of Applied psychology79(4), 475.
Muller, M., Geyer, W., Soule, T., & Wafer, J. (2014). Geographical and organizational distances in enterprise crowdfunding. In Proceedings of the 17th ACM conference on Computer supported cooperative work & social computing (pp. 778-789). ACM.
Nasrabadi, A. G. (2016). Equity Crowdfunding: Beyond Financial Innovation. In Crowdfunding in Europe (pp. 201-208). Springer, Cham.
Palacios, M., Martinez-Corral, A., Nisar, A., & Grijalvo, M. (2016). Crowdsourcing and organizational forms: Emerging trends and research implications. Journal of Business Research69(5), 1834-1839.
Paschen, J. (2017). Choose wisely: Crowdfunding through the stages of the startup life cycle. Business Horizons60(2), 179-188.
Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). The big idea: Creating shared value, rethinking capitalism. Harvard business review89(1/2), 62-77.
Ratten, V., & Tajeddini, K. (2019). Entrepreneurship and sport business research: synthesis and lessons: introduction to the special journal issue. International Journal of Sport Management and Marketing19(1/2), 1-7.
Sharma, A. (2010). Crowdsourcing Critical Success Factor Model: Strategies to harness the collective intelligence of the crowd. London School of Economics (LSE), London.
Simons, A., Kaiser, L. F., & vom Brocke, J. (2019). Enterprise Crowdfunding: Foundations, Applications, and Research Findings. Business & Information Systems Engineering61(1), 113-121.
Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS quarterly, 425-478.
Xu, B., Zheng, H., Xu, Y., & Wang, T. (2016). Configurational paths to sponsor satisfaction in crowdfunding. Journal of Business Research69(2), 915-927.
Zuchowski, O., Posegga, O., Schlagwein, D., & Fischbach, K. (2016). Internal crowdsourcing: conceptual framework, structured review, and research agenda. Journal of Information Technology31(2), 166-184.