شناسایی و دسته‌بندی ذهنیت سپرده‌گذاران بانکی جهت جمع‌سپاری مالی در شرکت‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان به روش کیو

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر

2 دانشجوری ارشد کارآفرینی دانشگاه باهنر

3 عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان

4 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

تامین سرمایه همواره یکی از چالش‌های اساسی کارآفرینان بوده‌است و جمع‌سپاری مالی می‌تواند راهی موثر برای تامین سرمایه مورد نیاز شرکت‌های نوپا باشد. در کشور ما یکی از منابع مالی غنی سپرده‌های بانکی است که می‌تواند در گسترش کارآفرینی و تامین مالی مورداستفاده قرار بگیرد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و دسته‌بندی ذهنیت سپرده‌گذاران بانکی برای جمع‌سپاری مالی در شرکت‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از روش کیو استفاده و با نرم افزار SPSS24 چهار الگوی ذهنی شناسایی و دسته‌بندی شده‌است. جامعه آماری 20 نفر از سپرده‌گذاران شعب بانک ملی ایران است که حداقل مبلغ 50 میلیون تومان را بیش از یک سال سپرده‌گذاری کرده‌اند و روش انتخاب نمونه خوشه‌ای تصادفی می‌باشد. انگیزه افراد از مشارکت در جمع‌سپاری مالی بر اساس آرایه‌های عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت مشخص شد گروه اول، انگیزه کافی برای مشارکت در جمع‌سپاری مالی را دارند وگروه سوم، به کمک‌های معنوی و خیرخواهانه مایل هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and categorization the mindset of bank depositors for crowdfunding in startup and knowledge based companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Poursaeed 1
  • seyed amin hashemi 2
  • mohammadali forghani 3
  • mahoubeh barzegarpour 4
1 Assistant professor at Shahid Bahonar University of Kerman
2 Senior Entrepreneurship Student at Bahonar University
3 management
4 management and economic, shahid bahonar of university of keerman, iran
چکیده [English]

Financing new businesses has always been one of the main challenges faced by entrepreneurship, and crowdfunding is one of the most effective ways to provide the fund needed by startup companies. Bank deposits are one of the best financial sources that can be used in entrepreneurship. This research was mainly aimed at identifying and classifying the mindsets of bank depositors for crowdfunding in startup and knowledge-based companies. To this end, Q method was used in this research and four mindsets were extracted using SPSS24 software. The statistical population of the 20 depositors of the National Bank has deposited at least 50 million USD for more than a year. and the method of selecting a cluster sample is random The motivations of individuals to participate in the crowdfunding were analyzed based on the obtained factorial arrays, and finally it was found that the fourth group was not suitable for participation in crowdfunding, the third group was motivated to contribute in spiritual and charitable affairs, the fourth group was neutral, and the first group had adequate motivation to participate in crowdfunding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crowdfunding
  • Depositor mindset
  • Depositor
  • Q Method
افشارپور، محسن؛ عساکره، سجاد و زرندی، سعید(1394). "نقش سرمایه‌گذاری جمعی در تامین سرمایه کارآفرینان نوپا". رشد فناوری، 11 (43)، 13-2.
چیت‌سازان، هستی؛ کولجی، ساره؛ باقری، افسانه(1398). "شناسایی عوامل پیش‌برنده استفاده از تامین مالی جمعی توسط کارآفرینان(مورد مطالعه: صنعت گردشگری)". توسعه کارآفرینی، 12(1)، 40-21.
پاکیزه، کامران (1395). "شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر موفقیت جمع‌سپاری در ایران". پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد: دانشگاه خوارزمی.
خوشگویان‌فرد، علیرضا (1386)."روش‌شناسی کیو". تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما.
ندافی، راضیه؛ احمدوند، مصطفی(1396). "شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های توسعۀ کسب‌وکارهای نوپا(استارت‌آپ‌ها) با استفاده از روش‌شناسی کیو". توسعه کارآفرینی، 10(3)، 534-517.
Allen, W. D. & Evans, A. D. (2012). Bidding and overconfidence in experimental financial markets. The Journal of Behavioral Finance, 6 (3), 108-120.
Block, J.H. Colombo, M.G. Cumming, D.J. Vismara S. (2018). "New players in entrepreneurial finance and why they are there Small Bus". Journal of Economiy studies, 50 (1), 239-250
Braet, O., Spek, S &, Pauwels, C. (2015). "Crowdfunding The Movies: A Business Analysis of Crowdfinanced Moviemaking in Small Geographical Markets", Media Business Studies.
Carrizosa, M. T. (2007). "Firm growth, persistence and multiplicity of equilibria: an analysis of Spanish manufacturing and service industries". Doctoral dissertation, Universitat Rovira i Virgili.
Calic, G., & Mosakowski, E (2016). Kicking Off Social Entrepreneurship: How A Sustainability Orientation Influences Crowdfunding Success. Journal of Management Studies, 53(5), 738-767.
Davis, B. C., Hmieleski, K. M., Webb, J. W., & Coombs, J. E. (2017). Funders positive affective reactions to entrepreneurs crowdfunding pitches: The influence of perceived product creativity and entrepreneurial passion. Journal of business venturing, 32(1), 90-106.
InfoDev. (2013). Crowdfunding’s Potential for the Developing World. Washington DC.
Fehrera, J. A. Nenonena B, S (2019). Crowdfunding networks: Structure, dynamics and critical capabilities. Research paper, 1-16.
George, G. Howard-Grenville, J. Joshi, A. Tihanyi, L. (2016), Understanding and tackling societal grand challenges through management research Acad. Journal of Manage, 59 (6), 1880-1895.
Gerber, E. M., & Hui, J. (2013). Crowdfunding: Motivations and deterrents for participation. ACM Transactions on Computer-Human Interaction(TOCHI), 20(6), 34-49.
Lipusch, N.; Bretschneider, U. & Leimeister, J. M. (2016): Backer Empowerment in Crowdfunding: How Participation beyond Funding Influences Support Behavior. In: Pre-ICIS Workshop on the Digitization of the Individual (DOTI), Dublin, Ireland.
Mollick, E.R. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of business venturing, 29(1), 1-16.
Ndikumana, L. (2005). Financial development, financial structure, and domestic investment: International evidence. Journal of International Money and Finance, 24(12), 651–673.
Sorenson, O. et al. (2016). Expand innovation finance via crowdfunding Science, 354 (6319), 1526-1528.
Ordanini, A., Miceli, L., Pizzetti, M., & Parasuraman, A. (2011). Crowd-funding: Transforming customers into investors through innovative service platforms. Journal of Service Management, 22(4), 443–470.
Roma, P., Messeni Petruzzelli, A., Perrone, G., (2017). From the crowd to the market: the role of reward-based crowdfunding performance in attracting professional investors. Res. Policy, 46(34), 1606–1628.