دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 45، پاییز 1398، صفحه 321-480 
5. تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیست بوم کسب‌وکارهای نوپای مبتنی بر فاوا در استان ایلام

صفحه 401-420

همایون مرادنژادی؛ محمدشریف شریف زاده؛ مرجان واحدی؛ حسین مهدی زاده